Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh triển khai công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó cháy rừng

Ngày 21/6, Ban chỉ đạo (BCĐ) và các cơ quan BCĐ diễn tập tỉnh họp triển khai công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó cháy rừng huyện Bác Ái năm 2024. Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thứ nhất BCĐ diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên BCĐ diễn tập tỉnh.

Hội nghị đã  nghe quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó cháy rừng huyện Bác Ái năm 2024; nghe công bố quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập BCĐ diễn tập; thông qua kế hoạch diễn tập của BCĐ, dự thảo phân công nhiệm vụ từng thành viên BCĐ. Theo kế hoạch nội dung diễn tập phòng thủ dân sự huyện Bác Ái gồm 2 giai đoạn, giai đoạn 1: tổ chức chuẩn bị ứng phó cháy rừng, giai đoạn 2: thực hành chữa cháy rừng, khắc phục hậu quả, xử lý môi trường, tiến hành các giải pháp phục hồi rừng.

Toàn cảnh Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh triển khai công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó cháy rừng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt mục đích, yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự, đồng thời yêu cầu BCĐ diễn tập tỉnh điều hành, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương liên quan làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sở Tài chính nhanh chóng tổng hợp, thẩm định kinh phí đảm bảo cho diễn tập đạt kết quả cao. Cơ quan thường trực giúp BCĐ điều phối, đảm bảo tốt nhất cho diễn tập thành công tốt đẹp.