Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 13, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 13/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 13 báo cáo thông qua các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo, xin ý kiến một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2024-2029. Trong quá trình thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động tham mưu Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; phối hợp với cấp uỷ, UBND các cấp hướng dẫn chỉ đạo tổ chức Hội nghị, củng cố kiện toàn 397 Ban công tác Mặt trận tại 100% khu dân cư; chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo MTTQ Việt Nam cơ sở chuẩn bị và tổ chức đại hội nhiệm kỳ. Đến nay đã hoàn thành xong Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã và cấp huyện, thành phố, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2024-2029 được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình hướng dẫn và cơ bản hoàn tất. Đề án nhân sự đảm bảo theo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn và quy trình giới thiệu Uỷ ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá XI. Đến nay, đã hoàn tất việc giới thiệu nhân sự Uỷ ban, Ban thường trực, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá XI nhiệm kỳ 2024-2029. Ban Thường trực 9 người gồm 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch và các uỷ viên Thường trực. Thống nhất số lượng đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI là 295 đại biểu và 105 đại biểu khách mời. Dự kiến thời gian tổ chức đại hội trong hai ngày 24 và 25/6/2024....

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí thống nhất cao thông qua, gồm các Dự thảo: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo; Báo cáo tình hình đại biểu, chương trình, nội quy, kịch bản Đại hội…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, vì vậy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò của Mặt trận cũng như tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục rà soát chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng và tiến độ.