Thuận Bắc: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- an ninh cho đối tượng 4 năm 2024

Ngày 28/5, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thuận Bắc phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- an ninh cho 60 học viên là đối tượng 4 công tác tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các xã trong huyện.

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 28/5-31/5/2024), các học viên được tham gia bồi dưỡng 8 chuyên đề về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng- an ninh. Thông qua đợt bồi dưỡng nhằm tiếp tục trang bị những kiến thức về quốc phòng- an ninh cho các học viên đối tượng 4 trong huyện; nâng cao nhận thức về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở đó vận dụng vào từng vị trí công tác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh huyện Thuận Bắc.