Góp ý Văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

* Ông Nguyễn Minh Trứ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh:

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, vừa đảm bảo tính toàn diện, vừa có trọng tâm cả về mặt tổng kết, đánh giá cả nhiệm kỳ qua, cả về mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng tâm và các nhóm giải pháp triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Về tiêu đề Báo cáo chính trị, tôi thống nhất cao với dự thảo. Các thành tố trong tiêu đề là những nội dung rất quan trọng, nằm trong một chỉnh thể thống nhất, xuyên suốt, có tác dụng thúc đẩy, là tiền đề, là điều kiện để đạt được mục tiêu cần đạt tới là “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Chủ đề đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” là hoàn toàn chính xác, phản ánh khách quan xu thế phát triển của đất nước ta nói chung và của MTTQ Việt Nam nói riêng. Nói đến Mặt trận, trước hết phải nói đến đoàn kết toàn dân, toàn lực lượng, toàn giai cấp và giai tầng xã hội. Nói đến Mặt trận là nói đến dân chủ, nơi tập hợp nhiều tiếng nói, nhiều tâm tư, tình cảm, mong muốn và khát vọng của nhân dân. Dân chủ ở đây là dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ của dân, do dân, vì dân mà MTTQ là nòng cốt chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nói đến Mặt trận của thời kỳ mới là nói đến đổi mới, đổi mới để phát triển ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới, đáp ứng với mong đợi của nhân dân. Với tinh thần đó, tôi tin tưởng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ thành công tốt đẹp, tạo niềm tin và động lực mới cho sự phát triển.

* Ông Nguyễn Thanh Hạnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thuận Bắc:

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thể hiện đúng trọng tâm vấn đề, nêu bật được vai trò chủ đạo của Mặt trận các cấp. Đặc biệt, thông qua hình thức tuyên truyền, vận động, giúp nhân dân nhận thức sâu sắc và đồng thuận với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước; qua đó, chung tay góp sức thực hiện có hiệu quả các phong trào phát động. Để góp phần tạo sự ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế -

xã hội trong thời gian tới, tôi mong rằng báo cáo cần nhấn mạnh hơn nữa công tác giám sát và phản biện xã hội về các vấn đề trọng tâm hiện nay. Thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu và chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền cơ sở giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri về các vấn đề phát sinh trong thực tế đời sống tại các kỳ họp HĐND các cấp.