Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 23/5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Hội nghị đã thảo luận với tinh thần thẳng thắn, đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện kết quả đạt được qua 10 năm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện Chỉ thị 39 và các văn bản của Đảng liên quan. Nổi bật, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, đạt được một số kết quả quan trọng từ khâu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền; cụ thể hóa thành các quy định, quy chế, kế hoạch; gắn với việc thực hiện Chỉ thị 39 với công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của cán bộ, đảng viên; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định... đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nêu lên những hạn chế trong thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian qua, hội nghị cũng thảo luận, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp, xác định những việc trọng tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian đến.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được Đảng ta xác định là một bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; có vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là các cấp ủy, tổ chức Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên. Thông qua công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Do đó, để làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy và toàn Đảng bộ tỉnh, tiếp tục quán triệt Chỉ thị 39 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức và quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc trong thực hiện công tác chính trị nội bộ; thận trọng, khách quan, toàn diện trong đánh giá cán bộ, đảng viên; chủ động nắm chắc tình hình, chấn chỉnh ngay các biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo các điều kiện cho công tác bảo vệ chính trị được thực hiện tốt trong tình hình hiện nay.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 16/5 đến ngày 18/5 nhằm giúp các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững những nội dung cốt lõi của hội nghị, làm cơ sở tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời triển khai đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.