Từ ngày 21/5, cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh là cấp II

Chi cục Kiểm lâm tỉnh vừa có thông báo về cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 21/5, cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh giảm xuống cấp II (cấp trung bình, có khả năng cháy rừng, trên biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số II).

Để chủ động phòng, chống cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh yêu cầu Hạt Kiểm lâm các huyện; Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Núi Chúa và Phước Bình; Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng tiến hành điều chỉnh kim trên bảng cấp dự báo cháy rừng và thông báo kịp thời cho các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện biết để chủ động, phối hợp triển khai phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chủ động phối hợp với các đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân quy trình đốt dọn nương rẫy; theo dõi thông tin cháy rừng trên trang web của Cục Kiểm lâm và thông tin từ Phòng Quản lý bảo vệ và Phát triển rừng (thuộc Chi cục Kiểm lâm) để kịp thời phối hợp xác minh điểm cháy và tổ chức chữa cháy rừng (nếu xảy ra cháy rừng); chủ động cập nhật tình hình thời tiết, kiểm tra thảm thực bì và thông tin, báo cáo về Chi cục Kiểm lâm để kịp thời điều chỉnh cấp dự báo cháy rừng...