Công ty Điện lực Ninh Thuận: Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện