Tin vắn

* Ngày 14/5, huyện Ninh Sơn tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 (lớp 1) năm 2024. Tham gia lớp học có 82 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các đơn vị, xã trong huyện. Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được nghe phổ biến những nội dung cơ bản của 9 chuyên đề về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh. Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh. Trên cơ sở đó, nắm bắt và vận dụng đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP- AN của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Toàn cảnh lớp học Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 năm 2024. Ảnh: V.Miên

* Ngày 14/5, Trung tâm Chính trị huyện Ninh Phước tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lịch sử Đảng năm 2024 với chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại”. Tham gia lớp bồi dưỡng có 70 học viên là cán bộ, đảng viên, đoàn viên các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Lớp bồi dưỡng lịch sử nhằm củng cố vững chắc niềm tin, sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trung tâm Chính trị huyện Ninh Phước khai giảng lớp bồi dưỡng lịch sử Đảng năm 2024.Ảnh: S.Ngọc