Quy định về phí quản lý hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 106/2011/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Theo Thông tư, nội dung chi quản lý thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở bao gồm chi tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, mức chi theo quy định hiện hành về tuyên truyền, phổ biến, pháp luật; chi văn phòng phẩm; in ấn biểu mẫu, danh sách đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở; mua sổ, sách, tài liệu phục vụ cho công tác quản lý.

Chi điều tra, rà soát, thống kê số liệu đối tượng; chi hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý hồ sơ, quản lý đối tượng; chi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, sơ kết, tổng kết; chi thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở dự toán kinh phí quản lý thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp, cũng nằm trong nội dung của thông tư này.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định việc chi mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác quản lý đối tượng thực hiện theo quy định hiện hành về đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước; chi xăng dầu, thông tin liên lạc; chi thuê mướn khác phục vụ công tác chi trả và quản lý đối tượng; chi khác liên quan đến công tác thực hiện chính sách.

Thông tư cũng quy định, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động sử dụng ngân sách địa phương để bố trí kinh phí quản lý triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở với mức tối đa không quá 0,5% tổng số chi phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ và vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách theo quy định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 28/8 tới.

Theo TTXVN/Vietnam+