Sở Y tế thông báo về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày 23/11/2023, Sở Y tế ban hành Thông báo số 5406/TB-SYT về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Thông báo nêu: Thực hiện Quyết định số 862/QĐ-QLD ngày 17/11/2023 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố 02 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH xuất nhập khẩu một vòng trái đất ATL chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Lý do: Công ty đề nghi thu hồi tự nguyện các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

Sở Y tế yêu cầu:

- Các công ty kinh doanh thuốc, nhà thuốc và cơ sở kinh doanh mỹ phẩm tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 30/11/2023. Lưu hồ sơ thu hồi mỹ phẩm theo qui định.

- Thanh tra Y tế tổ chức thanh tra và xử lý các đơn vị, cơ sở không thực hiện thu hồi sản phẩm theo công văn này.

- Giao phòng Kế hoạch, Nghiệp vụ, Tài chính (Bộ phận Dược) kiểm tra, giám sát; đề nghị xử lý các đơn vị, cơ sở không thực hiện báo cáo thu hồi.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai nội dung nêu trên đến các quầy thuốc, hộ kinh doanh mỹ phẩm đóng trên địa bàn quản lý; tiếp nhận, báo

cáo kết quả thu hồi, đồng thời chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành về Sở Y tế trước ngày 30/11/2023./.