Nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách bảo hiểm

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với người lao động (NLĐ) tại các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 7/2023.

Qua giám sát, cho thấy công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH, BHTN thường xuyên đổi mới với nhiều hoạt động và nội dung phong phú. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, BHXH, BHTN được các cơ quan chuyên môn phối hợp triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, làm tăng tỷ lệ tham gia BHYT, BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Năm 2020, số lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN có 17.357 người, chiếm 88,7%; năm 2021 có 19.004 người, chiếm 95,5%; năm 2022, có 23.639 người, chiếm 97,8%; đến tháng 7/2023, có 23.371 người, chiếm 91,5%. Tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN tại các DN, năm 2020 được 315,81 tỷ đồng; năm 2021 được 332,74 tỷ đồng; năm 2022 được 415,76 tỷ đồng; đến tháng 7/2023 được 227,98 tỷ đồng.

Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ về BHXH, cũng như trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức, cá nhân được chú trọng, qua đó đã rút ngắn thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và DN, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của các đơn vị sử dụng lao động và NLĐ. Tuyên truyền ứng dụng số VssID-BHXH đến các đơn vị, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (đến ngày 31/8/2023, tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT đã cài đặt VssID đạt 79,1% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2023; dự kiến đạt 100% chỉ tiêu giao năm 2023). Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; BHXH tỉnh đã phân cấp BHXH cấp huyện thực hiện công tác thu, cấp sổ BHXH, thẩm định, thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức và trợ cấp BHXH một lần đối với người tham gia trên địa bàn quản lý trong việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết các chế độ BHXH. Đến nay, thủ tục, hồ sơ, quy trình giải quyết hồ sơ liên quan đến việc tham gia và hưởng các chế độ BHXH đã được chuẩn hóa, công khai, minh bạch.

Công tác đảm bảo quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Việc quản lý và sử dụng quỹ BHXH chặt chẽ, công khai, minh bạch, đảm bảo cân đối thu, chi đúng quy định và hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN được chú trọng thực hiện, đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của NLĐ và DN. Các quỹ được sử dụng đúng mục đích, quản lý tập trung, thống nhất, khẳng định tính bền vững, đảm bảo cân đối trong dài hạn. Từ năm 2020 đến tháng 7/2023 đã giải quyết 309.905 lượt người hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, với số tiền là 1.102,01 tỷ đồng.

Công tác thanh, kiểm tra về chính sách bảo hiểm được triển khai có hiệu quả. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp BHXH tỉnh thực hiện 92 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra có 549 kiến nghị đề nghị khắc phục yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật về chính sách lao động, vệ sinh an toàn lao động, chế độ về chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ. BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tại địa phương tổ chức triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác đóng BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã tổ chức 84 cuộc/429 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã thu hồi số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN 16,6 tỷ đồng, đạt 97%; phát hiện và yêu cầu đơn vị lập hồ sơ đăng ký tham gia, đóng bổ sung cho 191 lao động là 1,76 tỷ đồng; thu hồi nộp quỹ BHXH, BHTN do hưởng sai các chế độ BHXH, BHTN 98 triệu đồng/59 trường hợp và 345 triệu đồng do các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT chi sai quy định.

Việc hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ triển khai nhanh chóng, kịp thời, đã chi cho 90.277 lượt lao động với kinh phí 126,46 tỷ đồng. Kịp thời cho trả chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Với sự phối hợp chặt chẽ, vào cuộc tích cực, hiệu quả đã góp phần đưa chính sách bảo hiểm đi vào cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.