KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI (1/10)

Chăm lo, tạo điều kiện để người cao tuổi sống khỏe, sống có ích cho xã hội

Thời gian qua, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) trong tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình công tác, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; phối hợp với các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả hoạt động chăm sóc NCT về cả vật chất và tinh thần; đảm bảo chế độ cho NCT theo quy định. Các hình thức chăm sóc NCT theo phương châm xã hội hóa ngày càng mở rộng. Nhờ đó đã tạo điều kiện để NCT sống vui, sống khoẻ, sống có ích cho xã hội.

Liên hoan Tiếng hát Người cao tuổn tinh Ninh Thuận năm 2023. Ảnh: Anh Thi

Toàn tỉnh hiện có 60.884 NCT, chiếm 10,31% dân số, trong đó 60% NCT sống ở địa bàn nông thôn. Những năm qua, công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai; hoạt động của Hội NCT ngày càng được nâng lên. Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản để lãnh đạo triển khai thực hiện công tác NCT trên địa bàn; đặc biệt là triển khai nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam đến cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp thực hiện kết luận đi vào thực tế từng địa phương, đơn vị. Chính quyền các cấp, các ngành chức năng chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với NCT và tổ chức hoạt động của Hội NCT; trọng tâm thực hiện có hiệu quả Luật NCT 2009 và kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, tỉnh đối với công tác chăm sóc, bảo trợ và phát huy vai trò NCT; bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với NCT.

Bên cạnh thực hiện các chính sách với NCT, Ban đại diện Hội NCT từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn để cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện giám sát việc thực hiện các chính sách đối với NCT và tổ chức phong trào thi đua. Đến nay, 396 thôn, khu phố có chi hội NCT, đạt 100%; một số chi hội có đông hội viên, thành lập thêm tổ hội, nâng số tổ hội trên toàn tỉnh là 480 tổ; 100% xã, phường, thị trấn có tổ chức hội cơ sở. Toàn tỉnh có 14.468 NCT đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, trong đó có 8.356 người từ đủ 80 tuổi trở lên; 119 người 100 tuổi trở lên; số NCT có thẻ bảo hiểm y tế là 59.666 người. Nhờ vậy, các chính sách liên quan đến NCT được thực hiện kịp thời. Cùng với đó, phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” được các cấp Hội NCT triển khai sâu rộng, kịp thời động viên, khuyến khích NCT phát huy uy tín, kinh nghiệm quý báu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ở mỗi địa phương.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước được các cấp hội phát động sâu rộng được hội viên NCT hưởng ứng tích cực và thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, cơ sở. Hiện nay, có hơn 15.000 NCT trong độ tuổi từ 60-75 vẫn tham gia lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Có 361 NCT làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp và 671 NCT làm kinh tế giỏi, tạo nhiều việc làm mới cho lao động gia đình, địa phương, tăng thu nhập và phát triển KT-XH. Đặc biệt, toàn tỉnh có 1.601 NCT tham gia công tác xã hội, chiếm 70% đội ngũ cán bộ thôn, khu phố. Bằng kinh nghiệm và uy tín của mình, lực lượng NCT trong tỉnh đã tích cực thực hiện phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, có những đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Hiện Hội NCT các cấp đã thành lập được 45 câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (37/65 xã, phường, thị trấn có CLB) hoạt động có hiệu quả, với 2.335 thành viên tham gia sinh hoạt. Tổng nguồn quỹ của CLB gần 4,8 tỷ đồng, với 844 thành viên CLB được vay vốn tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hiệu quả.

Để thực hiện tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò của tổ chức Hội NCT và NCT, trong thời gian tới các cấp, các ngành cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của tỉnh về vai trò NCT và công tác NCT theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của NCT trong xã hội, cộng đồng và gia đình. Trọng tâm, quán triệt, tổ chức triển khai hiệu quả Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam để xây dựng tổ chức Hội NCT các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 528/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu chung là nâng cao nhận thức, hành động của các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT.