Tin tổng hợp

* Tại Kỳ họp lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa XI, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã Phước Dinh (Thuận Nam) và xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) (Đề án ổn định sản xuất, đời sống Nhân dân và phát triển khu dân cư đối với các vị trí quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2). Bao gồm 6 dự án thành phần, cụ thể: Dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường Quốc Phòng cũ (701) xã Phước Dinh; Dự án Xây dựng mới 3 tuyến kết nối đường 701 với đường ven biển, xã Phước Dinh; Dự án Nâng cấp đường tỉnh lộ 702 cũ, xã Vĩnh Hải; Dự án Xây dựng mới 3 tuyến đường kết nối trong khu vực sản xuất, xã Vĩnh Hải; Dự án Xây dựng mới kè chắn sóng và kè chắn lũ thôn Thái An, xã Vĩnh Hải; Dự án Nâng cấp ao Bầu Tró và xây dựng hệ thống dẫn nước từ suối Hố Quạt về ao Bầu Tró, xã Vĩnh Hải. Tổng mức đầu tư dự kiến 296 tỷ đồng.

Đại biểu biểu quyết tại Kỳ họp lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa XI. Ảnh: Văn Nỷ

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương từ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH 273 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 23 tỷ đồng. Mục tiêu, đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã Phước Dinh và xã Vĩnh Hải, nhằm khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và từng bước nâng cao đời sống nhân dân khu vực trước đây quy hoạch thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân. Đảm bảo giao thông thông suốt, tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh tại địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng quỹ đất chưa sử dụng trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

* Cũng tại kỳ họp lần thứ 14, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết Quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Cụ thể, hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị: Hỗ trợ 80% tổng chi phí thực hiện một dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn; 70% tổng chi phí thực hiện một dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khó khăn; 50% tổng chi phí thực hiện một dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia. Mức hỗ trợ tối đa một dự án, kế hoạch liên kết không vượt quá ba tỷ đồng. Mức hỗ trợ cho một hộ dân tham gia dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị không vượt quá 50 triệu đồng và tổng kinh phí hỗ trợ cho các hộ tham gia không vượt quá mức hỗ trợ cho một dự án, kế hoạch liên kết.

Hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất cộng đồng: Hỗ trợ 95% tổng kinh phí thực hiện một dự án trên địa bàn đặc biệt khó khăn; 80% tổng kinh phí thực hiện một dự án trên địa bàn khó khăn; 60% tổng chi phí thực hiện một dự án trên các địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia. Mức hỗ trợ tối đa một dự án phát triển sản xuất cộng đồng không vượt quá 500 triệu đồng. Mức hỗ trợ cho một hộ dân tham gia dự án phát triển sản xuất cộng đồng không vượt quá 40 triệu đồng và tổng kinh phí hỗ trợ cho các hộ tham gia không vượt quá mức hỗ trợ cho một dự án phát triển sản xuất cộng đồng.