UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 25/9/2023, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 3981/KH-UBND của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới.

Mục đích:

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới (ban hành kèm theo Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 26/7/2023) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy hơn nữa vai trò các cấp hội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ trong tình hình mới.

- Xác định nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm của sở, ban, ngành, các cấp hội và các địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu:

- Các nhiệm vụ triển khai thực hiện phải bám sát theo nội dung Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 176-KH/TU ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phụ lục phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch này, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, khả thi.

- Các sở, ban, ngành, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này bảo đảm tiến độ thời gian; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện.

Nội dung thực hiện:

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác nhân đạo và vai trò của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác nhân đạo và vai trò của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các cấp. Xác định công tác nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận, là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền phát huy, lan tỏa truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc.

Người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ

Tổ chức tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh; tham gia thực hiện phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo” và các phong trào, cuộc vận động nhân đạo khác; nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt trong hoạt động nhân đạo gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đồng thời, quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội.

2. Tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về hoạt động chữ thập đỏ và công tác nhân đạo

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X; Kế hoạch số 176-KH/TU ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ.

Nghiên cứu, rà soát Luật hoạt động chữ thập đỏ và đề xuất cấp thẩm quyền hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến tổ chức Hội và hoạt động chữ thập đỏ theo 07 lĩnh vực quy định của Luật nhằm phát huy vai trò nòng cốt, đầu mối kết nối, điều phối trong công tác chữ thập đỏ, hoạt động nhân đạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động và quản lý hội; tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện Nghị định thay thế các Nghị định (số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP), đề xuất cấp thẩm quyền khắc phục những tồn tại, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách cho các hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, trong đó có Hội Chữ thập đỏ, đảm bảo đồng bộ, tạo điều kiện cho Hội hoạt động hiệu quả trong tình hình mới.

Qua kết quả sơ kết thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 93/2019/NĐ-CP nhằm tạo điều kiện cho công dân, tổ chức tham gia thành lập quỹ và phối hợp với Hội Chữ thập đỏ khi thực hiện hoạt động vì mục đích nhân đạo; đồng thời quy định phân cấp, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính ở địa phương.

Nghiên cứu thực hiện cơ chế khoán quỹ lương, kinh phí hoạt động cho Hội Chữ thập đỏ các cấp theo nhiệm vụ được giao theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm trong hoạt động chữ thập đỏ, hoạt động nhân đạo.

3. Tiếp tục tạo điều kiện và tăng cường phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ

Tạo điều kiện cho Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh tham gia các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội và quy định của pháp luật.

Tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí theo nhiệm vụ được giao để Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh - xã hội tại địa phương.

4. Củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các cấp thuộc tỉnh

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp thuộc tỉnh trong tình hình mới.

Thực hiện củng cố, kiện toàn tổ chức theo chỉ đạo của Trung ương; tập trung phát triển hội viên, tình nguyện viên, cộng tác viên chữ thập đỏ tại các cơ quan, trường học, doanh nghiệp và trong cộng đồng dân cư. Phát huy vai trò các câu lạc bộ, tổ, đội xung kích tình nguyện tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động và xây dựng các cấp Hội ngày càng vững mạnh về tổ chức và giao nhiệm vụ; khẳng định, phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tình hình mới để đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội của địa phương và cả nước.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động chữ thập đỏ và công tác nhân đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ an sinh xã hội và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; mở rộng phạm vi giúp đỡ; lan tỏa sâu rộng truyền thống nhân ái của dân tộc, giá trị nhân văn của công tác chữ thập đỏ. Tích cực chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động cơ quan chuyên trách của Hội, từng bước tự chủ về tài chính thông qua thực hiện các nhiệm vụ “đặt hàng” và thực hiện các hoạt động nhân đạo theo quy định của pháp luật. Tăng cường giao lưu, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân đạo.

Tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo, nâng cao chất lượng hoạt động về ứng phó và trợ giúp khi có tình huống khẩn cấp, phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và các lý do bất khả kháng. Triển khai hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, vận động hiến máu nhân đạo và phát triển các nguồn quỹ xã hội để chăm lo cho các đối tượng.

Thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính trong nội bộ Hội và các cấp Hội; phân bổ nguồn lực tài chính bảo đảm công bằng, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả, tạo niềm tin đối với các nhà tài trợ và đối tượng thụ hưởng theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

5. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện

Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ (ban hành theo Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 26/7/2023), Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 176-KH/TU ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này.

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động nhân đạo và Chữ thập đỏ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả, tạo niềm tin đối với các nhà tài trợ và đối tượng thụ hưởng.

Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm cụ thể hóa triển khai thực hiện nhiệm vụ, công việc theo chức năng được giao tại Phụ lục (kèm theo Kế hoạch) và các nhiệm vụ đã được phân công cụ thể tại Công văn số 274/UBND-VXNV ngày 31/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 176-KH/TU ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh kịp thời tham mưu cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế); Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Theo dõi, phối hợp Hội chữ thập đỏ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Hội Chữ thập đỏ tỉnh căn cứ Kế hoạch này và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 274/UBND-VXNV ngày 31/01/2023, có trách nhiệm rà soát, nghiên cứu xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện, gắn với việc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 176-KH/TU ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch theo phân cấp và sử dụng kinh phí chi hoạt động thương xuyên hàng năm để thực hiện); đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Hội Chữ thập đỏ các cấp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực.

Chủ trì, cùng với Sở Nội vụ phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp, tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình và kết quả triển khai thực hiện.