Giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025)

Ngày 14/9, Đoàn giám sát của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Đoàn 2) đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện một số dự án, tiểu dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025) (gọi tắt là chương trình).

Trong 2 năm (2022 và 2023) thực hiện chương trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải ngân 34,4 tỷ đồng, phân bổ cho Dự án 3 - Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị và Tiểu dự án 1 - Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân. Chương trình thu hút cộng đồng dân cư tham gia nhận khoán bảo vệ rừng, thực hiện các mô hình sinh kế góp phần tăng thu nhập của cộng đồng nhận khoán; nâng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh hằng năm. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chương trình còn chậm do đầu giai đoạn thực hiện các chính sách chưa có hướng dẫn thực hiện cụ thể, một số hạng mục giảm nghèo chưa được triển khai; việc ban hành hướng dẫn, phân bổ nguồn vốn của chương trình chưa kịp thời.

Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát, làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát cũng đã trao đổi, thảo luận làm rõ về những khó khăn, vướng mắc và đưa ra các giải pháp thực hiện các dự án, tiểu dự án trong chương trình; ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của sở gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét.