Tin vắn

* Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; các hoạt động văn hoá, văn học nghệ thuật có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức thể hiện, chất lượng được nâng lên; tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa lớn, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Ninh Thuận đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Công tác bảo tồn, bảo tàng các giá trị văn hóa đạt kết quả tích cực; nhiều di sản văn hóa, di tích, thắng cảnh được công nhận và xếp hạng, đến nay toàn tỉnh hiện có 239 di tích văn hóa, nhất là UNESCO đã công nhận Núi Chúa là Khu dự trữ sinh quyển thế giới và ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”; vịnh Vĩnh Hy được xếp hạng Di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai tích cực. Toàn tỉnh có 100% thôn, khu phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa, 94% hộ gia đình công nhận gia đình văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Đồng bào Chăm ở Thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) biểu diễn văn nghệ mừng ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”. Ảnh: Văn Nỷ

* Chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng lên; cơ sở vật chất y tế được hoàn thiện và mở rộng đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân; mạng lưới y tế cơ sở và y tế dự phòng được củng cố, kiện toàn. Đến nay, có 59/65 (90,8%) xã, phường có trạm y tế; có 96,9% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tăng 4,6% so với năm 2020; 31,2 giường bệnh/vạn dân, tăng 2,1 giường so năm 2020; 94,9% trạm y tế xã, phường có bác sỹ, tăng 5,1% so năm 2020. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vacxin hàng năm đạt trên 95%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD đến cuối năm 2023 giảm còn 12,1%, giảm 0,6% so năm 2020. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành y tế được quan tâm triển khai thực hiện; đến cuối năm 2023 tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt 10,6 bác sỹ, tăng 0,6 bác sỹ so năm 2020. Công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện tốt, nhất là tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, kịp thời phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường. Thực hiện Chiến lược dân số, truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khoẻ sinh sản được tăng cường; duy trì mức sinh thay thế 2-2,2 con; tăng dân số tự nhiên đạt 1,16%; quy mô dân số trung bình ước đạt 601,3 ngàn người. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh ước đạt 94,55% dân số, tăng 0,71% so năm 2020.