Giải đáp pháp luật

Hỏi: Một số cán bộ hưu trí và nhân dân phường Mỹ Hương, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước hỏi: Đề nghị cho biết thủ tục kê khai, xác nhận hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến?

Trả lời: Theo các qui định hiện hành của Nhà nước thì thủ tục kê khai, xác nhận hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến và giúp đỡ cách mạng trước tháng 8-1945, trong kháng chiến chống Mỹ, kháng chiến chống Pháp thực hiện như sau:

1. Bản kê khai thành tích và bản xác nhận thực hiện theo mẫu do cơ quan thi đua, khen thưởng các cấp phát hành. Nội dung kê khai thành tích theo đúng nội dung qui định và không được bỏ trống nội dung nào.

2. Về xác nhận thành tích thực hiện theo nguyên tắc: Cấp trên trực tiếp hoặc hai người cùng công tác với người kê khai thành tích xác nhận thì mới hợp lệ.

Trường hợp đối tượng khen thưởng là cán bộ, công nhân viên, giáo viên, lực lượng vũ trang, đảng viên thì phô-tô hồ sơ cán bộ, đảng viên có xác nhận và đóng dấu của cơ quan quản lý cán bộ hoặc thông qua công chứng không cần bản xác nhận thành tích.

3.Bản khai thành tích và xác nhận thành tích nộp tại UBND cấp xã nơi cư trú.