Nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố

Ngày 26/5, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố giai đoạn 2023-2027. Tham dự buổi ký kết có các đồng chí: Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lâm Đông, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Kế hoạch phối hợp về nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố giai đoạn 2023-2027 được xây dựng nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 2/11/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo và Kế hoạch số 167-KH/TU ngày 3/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ký kết các nội dung trong chương trình phối hợp.

Trên cơ sở các nội dung được ký kết tại hội nghị, Đảng đoàn MTTQ tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với cán bộ Ban công tác Mặt trận; thực hiện nâng cao vai trò lãnh đạo của chi ủy, chi bộ đối với hoạt động của Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố trong việc tuyên truyền, triển khai, thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác Mặt trận thôn, khu phố; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận và hoạt động của Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Đảng đoàn MTTQ tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức huyện ủy, thành ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố căn cứ các nội dung theo kế hoạch của cấp tỉnh, tiến hành phối hợp xây dựng kế hoạch và tham mưu Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy chỉ đạo các ngành có liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện để thực hiện đạt kết quả các nội dung, nhiệm vụ đề ra, qua đó nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố, nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình phối hợp thống nhất hành động ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn ngày càng vững chắc.