Quyết định Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2011 – 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 7 năm 2005 và Luật Giáo dục sữa đổi năm 2009;

Căn cứ Nghị định sô 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2011- 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 917/TTr-SGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 áp dụng chung trên địa bàn toàn tỉnh của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày hoàn thành kế hoạch giảng dạy, học tập và các kỳ thi, xét tốt nghiệp(kèm theo phụ lục).

2. Nghỉ Tết và các ngày nghỉ lễ khác:

- Ngày nghỉ Tết Âm lịch đối với học sinh các cấp mầm non, cấp học tiểu học, cấp học THCS (GDTX THCS) và cấp học THPT (GDTX THPT) tối đa là 14 (mười bốn) ngày.

- Các ngày lễ khác được nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao dộng, cụ thể: đối với ngày Tết Dương lịc (01/01/2012), ngày Giỗ tổ Hùng Vương (31/3/2012 nhăm ngày 10/3 Âm lịch), ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/2012), ngày Quốc tế lao động (01/5/2012) và ngày Quốc khánh.

- Đối với ngày nghỉ Tết của đồng bào dân tộc thì các cơ sở giáo dục tạo điều kiện thuận lợi học sinh, giáo viên và công nhân viên chức là người dân tộc nghỉ 01(một) ngày để ăn Tết và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định về:

1. Kế hoạch thời gian năm học áp dụng cụ thể cho từng cấp học.

2. Ngày thi học sinh giỏi các môn văn hóa (cấp THCS, THPT) cấp tỉnh, thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh, thi nghề ở giáo dục phổ thông và ngày tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh.

3. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp lũ lụt, dịch bệnh và bố trí học bù; chịu trách nhiệm báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo về những quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến việc cho học sinh nghỉ học.

4. Nghỉ Tết Âm lịch của cán bộ quản lý và giáo viên ít nhất là 07(bảy) ngày.

5. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của cán bộ quản lý và giáo viên là 02 (hai) tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm học để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch năm học của đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đỗ Hữu Nghị

Phụ lục

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2011 - 2012
CỦA GIÁO DỤC MẦM NON,  GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1444/QĐ-UBND
ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Ninh Thuận)