Chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng đảng viên

Trong những năm qua, Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên (ĐV). Bằng những giải pháp quyết liệt và hiệu quả, đến nay, số lượng ĐV mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ tỉnh có chiều hướng tăng dần theo từng năm, chất lượng ĐV mới có nhiều chuyển biến, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ ngày càng nâng cao.

Đảng bộ tỉnh hiện có 21.528 ĐV sinh hoạt tại 433 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó có 151 đảng bộ cơ sở, 282 chi bộ cơ sở và 1.257 chi bộ trực thuộc. Trong những năm qua, cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm đến công tác tạo nguồn phát triển Đảng và nâng cao chất lượng ĐV. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, công tác tạo nguồn, kết nạp ĐV mới ở nhiều TCCSĐ còn gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân cơ bản là thiếu nguồn phát triển ĐV; công tác phát triển ĐV trong doanh nghiệp còn khó; đối tượng kết nạp đảng độ tuổi thanh niên tuy nhiều nhưng kết quả xem xét kết nạp thấp... Mặt khác, toàn Đảng bộ tỉnh có đến 12 đảng bộ cơ sở và 118 chi bộ cơ sở (chiếm 30% tổng số TCCSĐ) không còn quần chúng để tạo nguồn phát triển Đảng. Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc họp nhằm đánh giá thực trạng, nguyên nhân, đồng thời tìm giải pháp tăng cường việc bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng. Chỉ đạo các cấp ủy làm tốt việc xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu và bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp ĐV; thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền kết nạp ĐV; kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp ĐV với quản lý, sàng lọc, nâng cao chất lượng ĐV. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc và gắn trách nhiệm của cấp ủy, TCĐ, cấp ủy viên được phân công phụ trách địa bàn với kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp ĐV trong kiểm điểm, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm. Chỉ đạo cấp ủy, TCĐ, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển ĐV; tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng để giúp quần chúng và ĐV mới nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, bồi đắp thêm lý tưởng cách mạng, xác định động cơ đúng đắn trên cơ sở giác ngộ lý tưởng, tự giác phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Quảng trường 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: V.Nỷ

Nhờ đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, số lượng ĐV mới được kết nạp trên toàn tỉnh có chiều hướng tăng dần, chất lượng ĐV mới cũng có nhiều chuyển biến, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ ngày càng nâng cao. Đơn cử, năm 2020 toàn tỉnh chỉ kết nạp được 757 ĐV mới (đạt hơn 91% chỉ tiêu giao); năm 2021 kết nạp được 830 ĐV (vượt 1,2% chỉ tiêu giao). Đến năm 2022, kết nạp được 834 ĐV, vượt 2,3% chỉ tiêu đề ra. Đáng chú ý 11/11 đảng bộ đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng được giao năm 2022; trong đó các đảng ủy đạt kết quả cao như: Đảng ủy Quân sự tỉnh kết nạp 12/10 ĐV (đạt 120%), Huyện ủy Bác Ái kết nạp 76/70 ĐV (đạt 108%), Đảng ủy Công an tỉnh kết nạp 21/20 ĐV (đạt 105%), Huyện ủy Ninh Sơn kết nạp 77/75 ĐV (đạt 103%), các Đảng bộ huyện Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp đạt 101% chỉ tiêu giao.

Bên cạnh đó, chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy, TCĐ tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nội dung sinh hoạt được cấp ủy chi bộ chuẩn bị chu đáo; nhiều TCĐ đã gắn nội dung sinh hoạt định kỳ với thực hiện “tự soi”, “tự sửa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21 KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị. Đa số ĐV có ý thức trách nhiệm hơn trong thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng định kỳ, trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện thực hiện nghĩa vụ người ĐV; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật, tự phê bình và phê bình. Trong sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò lãnh đạo của cấp ủy được tăng cường; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu được phát huy, hầu hết ĐV thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả trên chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ ĐV trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Năm 2023, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp từ 800-850 ĐV mới. Bên cạnh đẩy mạnh các giải pháp tạo nguồn, phát triển ĐV đảm bảo đạt chỉ tiêu, Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp quan tâm kiện toàn TCCSĐ phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở cấp cơ sở. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, ĐV theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), gắn với thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở; nâng chất lượng hoạt động của chi, đảng bộ cơ sở theo mô hình “Bốn tốt” (bao gồm lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết kỷ luật tốt và cán bộ, ĐV tốt). Quan tâm phát triển ĐV ở vùng nông thôn và trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước gắn với đẩy mạnh sàng lọc, đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý ĐV, nhất là đối với ĐV đi làm ăn xa và ĐV đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Không chỉ chú trọng về chất lượng công tác phát triển ĐV, Tỉnh ủy còn chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đạt kết quả tốt hơn trong năm 2023 và những năm tiếp theo.