Thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy

Ngày 13/3/2023, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành văn bản số 871/UBND-TCD về việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chính thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy; Công văn số 874/TB-TCTTKĐA ngày 20/02/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ (gọi tắt là Tổ công tác) về việc đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy.

Tháng 12/2022 tỉnh Ninh Thuận đã kết nối chính thức đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Tính đến ngày 01/3/2023 toàn tỉnh đã có 604 lượt tra cứu, xác thực thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ giải quyết TTHC (các Sở, ngành: 135 lượt; cấp huyện, cấp xã: 469 lượt). Qua kiểm tra, khảo sát của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh (tại bộ phận một cửa của 07 huyện, thành phố; 01 Văn phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp) cho thấy, vẫn còn một số đơn vị có thẩm quyền, chức năng tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ giải quyết TTHC nhưng chưa thực hiện nghiêm túc. Tính đến ngày 04/3/2023, Công an cấp xã đã cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú (CT07) cho công dân là 9.896 trường hợp, trong đó yêu cầu công dân cung cấp CT07 khi thực hiện TTHC nhiều nhất thuộc các lĩnh vực: Giáo dục (2.481 trường hợp), Ngân hàng (2.435 trường hợp), Lao động - Thương binh và Xã hội (576 trường hợp), Đất đai (534 trường hợp), Hồ sơ xin việc làm (1.420 trường hợp),… Việc này gây khó khăn, phiền hà cho công dân, bức xúc trong dư luận xã hội và gây mất niềm tin của người dân đối với công cuộc cải cách TTHC của Chính phủ nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng. Bên cạnh đó, một số cán bộ, công chức,… vẫn chưa nắm chắc được hết các phương thức thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính; chưa nắm hết được cách thức để khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,…

Để việc thực hiện các TTHC liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy đảm bảo thống nhất, hiệu quả, đúng quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ (quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. Quán triệt đến 100% cán bộ, công chức,… tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, Bộ phận một cửa các cấp buộc phải tra cứu, khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, tuyệt đối không sử dụng và yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú (Cán bộ thực hiện chức năng tiếp nhận hồ sơ TTHC của công dân đều tra cứu được thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kiểm tra, xác minh thông tin. Hiện nay Bộ công an đã cập nhật đầy đủ 20 trường thông tin công dân: (1) Số định danh cá nhân; (2) Số CMND; (3) Họ, tên chữ đệm và tên; (4) Giới tính; (5) Dân tộc; (6) Ngày tháng năm sinh; (7) Nơi đăng ký khai sinh; (8) Quê quán; (9) Địa chỉ thường trú; (10) Nơi ở hiện tại; (11) Tôn giáo; (12) Tình trạng hôn nhân; (13) Nhóm máu; (14) Quốc tịch; (15) Cha; (16) Mẹ; (17) Vợ chồng; (18) Người đại diện; (19) Chủ hộ; (20) Số sổ hộ khẩu).

2. Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang,… đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 (VNeID), chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền người thân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp.

3. Tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức,… thực hiện không nghiêm túc quy định của Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 06/CP theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3450/UBND-TCDNC ngày 08/8/2022; các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ trạm trú khi thực hiện TTHC, giao dịch dân sự theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4024/UBND-TCDNC ngày 15/9/2022 với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả (pano, ap-phich, video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại bộ phận một cửa, trên màn hình led…).

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện, cấp xã, cấp thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các lợi ích của tài khoản định danh điện tử mức 2 (VNeID) để người dân sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện các thủ tục hành chính…. Đồng thời bố trí cán bộ, công chức, viên chức,… hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID mức 1 để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công (hiện nay ứng dụng VNeID phiên bản 2.0.7 đã được nâng cấp, cập nhật tính năng “thông tin cư trú”. Đây là tính năng mang lại nhiều tiện ích cho người dân dùng để thay thế sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính).

5. Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình tuyệt đối “không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, phiếu xác nhận thông tin về cư trú trong quá trình giải quyết TTHC” theo quy định của Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú.

6. Báo cáo kết quả tra cứu, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ giải quyết TTHC gắn với báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP hàng tháng (trước ngày 20); trong đó nêu rõ các cơ quan, đơn vị vẫn còn yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, phiếu xác nhận thông tin về cư trú; những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp khắc phục (nếu có).

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

7.1. Bảo đảm việc kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc tra cứu thông tin về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính. Thường xuyên theo dõi việc truy cập, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC của các Sở, ban, ngành và UBND các cấp để đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc.

7.2. Khẩn trương phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện đối với 39 TTHC đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP. Chủ động mở các lớp tập huấn cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền được giao tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công nắm vững quy trình khai thác, xác thực thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện nghiêm túc theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

8. Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Đề án 06/CP năm 2023 đảm bảo kịp thời, hiệu quả; tham mưu bố trí kinh phí đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị (máy scan, máy tính, thiết bị đọc chíp, QR trên thẻ CCCD,…) tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để số hóa dữ liệu, phục vụ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

9. Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận:

9.1. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công cuộc chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp tỉnh.

9.2. Tổ chức quán triệt, triển khai trong cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của Đề án 06/CP mang lại; tuyên truyền, vận động nhân viên, người lao động đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID), dịch vụ công trực tuyến khi tham gia các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

9.3. Thực hiện nghiệm túc Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú. Khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ việc làm lưu ý “Không yêu cầu người lao động cung cấp, xuất trình Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và xác nhận thông tin về cư trú” theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP.

10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận:

10.1. Tổ chức quán triệt, triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến 100% cán bộ, nhân viên,… trong hệ thống Ngân hàng thương mại. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định tại Đề án 06/CP, với 02 nhiệm vụ chính: (1) Kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ dịch vụ công và các nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước; (2) Kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của ngành Ngân hàng.

10.2. Triển khai thực hiện nghiệm túc Luật Cư trú, Nghị định 104/2022/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú, trọng tâm là việc triển khai thực hiện các phương thức thay thể sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; không yêu cầu người dân cung cấp, xuất trình Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và xác nhận thông tin về cư trú theo quy định tại Điều 14, Nghị định 104/2022/NĐ-CP.

10.3. Phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ứng dụng phục vụ dịch vụ công và các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số của ngành phục vụ phát triển kinh tế, xã hội theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nghiên cứu triển khai giải pháp kết nối tài khoản VNeID của công dân phục vụ chi trả an sinh xã hội.

10.4. Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên,… đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID), dịch vụ công trực tuyến khi tham gia các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

11. Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh):

11.1. Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, Bộ phận một cửa các cấp.

11.2. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nội dung trên; tổng hợp báo cáo, tham mưu, đề xuất các nội dung có liên quan để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định./.