Triển khai việc cấp, quản lý mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và UBND các huyện, thành phố về việc triển khai việc cấp, quản lý mã số vùng trồng (MSVT).

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ cấp, quản lý MSVT theo quy định và chỉ đạo của Bộ NN&PTNT tại Quyết định số 3156/QĐ-BNN-TT ngày 19/8/2022 và Công văn số 6234/BNN-TT ngày 20/9/2022.

Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp MSVT cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu; phối hợp với UBND các huyện, thành phố xác định đối tượng cây trồng ưu tiên cấp MSVT theo điều kiện cụ thể của từng địa phương. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc cấp, quản lý MSVT và sử dụng MSVT của các tổ chức, cá nhân đúng theo quy định. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp cho mượn, sử dụng MSVT không đúng mục đích; tiến hành thu hồi, hủy mã với các vùng trồng không đảm bảo tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí để thực hiện cấp và quản lý MSVT lĩnh vực trồng trọt; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn; thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm (nếu có) trong cấp, quản lý MSVT trên địa bàn tỉnh; xây dựng và triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số ngành NN&PTNT tỉnh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030; trong đó triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cấp, quản lý MSVT; liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm được cấp MSVT. Định kỳ thực hiện công tác rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu MSVT và tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh, Bộ NN&PTNT theo quy định trước ngày 30/6 và ngày 31/12 hằng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế thành phố là cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện công tác thiết lập hồ sơ đề nghị cấp MSVT và thực hiện công tác quản lý sử dụng MSVT ở địa phương đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định. Chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân về MSVT; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng MSVT đã được cấp cho các tổ chức, cá nhân ở địa phương đảm bảo yêu cầu truy xuất nguồn gốc khi cần thiết; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về MSVT...