Sở Y tế thông báo thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Ngày 2/3/2023, Sở Y tế ban hành Thông báo số 800/TB-SYT thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Thông báo nêu rõ: Thực hiện Quyết định số 97/QĐ-QLD ngày 23/02/2023 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi thu hồi giấy đăng ký lưu hành đối với 07 thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam theo phụ lục đính kèm Quyết định số 97/QĐ-QLD.

Lý do: Các cơ sở đăng ký thuốc đề nghị tự nguyện thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

Thuốc được sản xuất trước ngày Quyết định này có hiệu lực được phép lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc.

Sở Y tế yêu cầu:

- Các công ty kinh doanh thuốc, nhà thuốc được phép kinh doanh thuốc được sản xuất trước ngày 23/02/2023 đến hết hạn dùng của thuốc. Sau ngày hết hạn dùng của thuốc các công ty kinh doanh thuốc, nhà thuốc chấp hành việc thu hồi các thuốc nêu tại Quyết định số 97/QĐ-QLD ngày 23/02/2023 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế. Lưu hồ sơ thu hồi thuốc theo qui định.

Kính đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai nội dung nêu trên đến các Quầy thuốc đóng trên địa bàn quản lý; tiếp nhận thông tin, đồng thời chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành./.