Thông báo lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Lê Đức Khai

Trên cơ sở đề nghị của Văn Phòng Tỉnh ủy tại Tờ trình số 103-TTr/VPTU ngày 12/01/2023, hiện Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Lê Đức Khai, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 2017 đến năm 2022, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 24 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Để việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và đúng quy định, Sở Nội vụ thông báo, nếu tổ chức, cá nhân có ý kiến đề nghị phản ánh trực tiếp về Sở Nội vụ, đồng thời gửi qua địa chỉ email: banthiduakhenthuong@ninhthuan.gov.vn trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày đăng tin) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.