Thông báo lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Tờ trình số 14-TTr/UBKTTU ngày 12/1/2023 và kết quả thống nhất của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Hiện Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với tập thể cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Để việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và đúng quy định, Sở Nội vụ thông báo, nếu tổ chức, cá nhân có ý kiến đề nghị phản ánh trực tiếp về Sở Nội vụ, đồng thời gửi qua địa chỉ email: banthiduakhenthuong@ninhthuan.gov.vn trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày đăng tin) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.