Ngành Y tế: Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Trong những qua, ngành Y tế tỉnh đã nỗ lực triển khai các giải pháp, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhìn lại năm 2022, ngành Y tế đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo để kịp thời triển khai chủ trương, chính sách của Trung ương trong công tác CSSK nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị y tế phát huy cao tinh thần trách nhiệm thực hiện hiệu quả các giải pháp quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ngành tích cực chỉ đạo các cơ sở y tế, đặc biệt các trung tâm y tế huyện, thành phố, trạm y tế xã, phường đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động nâng cao ý thức phòng dịch bệnh cho nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm vững tình hình dịch tễ trong cộng đồng để phát hiện, xử lý kịp thời ổ dịch, hạn chế tối đa dịch bệnh bùng phát lây lan trên diện rộng.

Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai có hiệu quả, chất lượng khám, điều trị tại các cơ sở y tế không ngừng được nâng cao. Ngoài tranh thủ, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, việc chuyển giao kỹ thuật cao trong khám, điều trị nhằm nâng cao năng lực cho các tuyến theo Đề án 1816 được tăng cường, công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được quan tâm thực hiện. Tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân ngày càng được nâng cao; công tác cải cách thủ tục hành chính, số hóa vào quản lý, điều hành và các hoạt động giao dịch được đẩy mạnh... góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo niềm tin, hài lòng của nhân dân. Với sự nỗ lực, giải pháp hiệu quả, ngành Y tế đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đạt tỷ lệ 10,4 bác sĩ/vạn dân; số dược sĩ đại học đạt 2,5 dược sĩ/vạn dân; 93,2% trạm y tế có bác sĩ làm việc; 62 xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng giảm còn 12,3% và thể thấp còi còn 22,3%...

Bệnh viện Đa khoa tỉnh thưc hiện kỹ thuật thay khớp gối nhân tạo cho bệnh nhân.Ảnh: Uyên Thu

Năm 2023, ngành Y tế tiếp tục chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác bảo vệ, CSSK nhân dân. Tập trung tuyên truyền và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh về phát triển y tế. Trọng tâm là quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và của mỗi người dân để bảo vệ và nâng cao sức khỏe; các hoạt động về y tế dự phòng, CSSK ban đầu cho nhân dân...

Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế; chú trọng đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Y tế theo hướng hoàn thiện các tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp ở tất cả các tuyến để đảm bảo nhân lực khám, chữa bệnh (KCB) cho nhân dân ngay tại địa bàn. Tăng cường đào tạo chuyển giao kỹ thuật, thực hiện đầy đủ quy định về đào tạo liên tục; đào tạo qua thực hành, hướng dẫn chuyên môn cho y tế cơ sở. Nâng cao chất lượng KCB, CSSK Nhân dân; kiện toàn và phát triển hệ thống KCB, phục hồi chức năng từ tỉnh đến cơ sở; phát huy và duy trì hiệu quả bệnh viện vệ tinh; đẩy mạnh công tác giáo dục nhân viên y tế đổi mới phong cách, tinh thần phục vụ, nâng cao y đức; xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp, an toàn, văn minh, hướng tới thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế; thực hiện lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử đến từng người dân, tiến tới mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khỏe, khám và CSSK theo định kỳ.

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của y tế dự phòng, CSSK bà mẹ, trẻ em, dân số - kế hoạch hóa gia đình, an toàn vệ sinh thực phẩm. Triển khai thực hiện tốt công tác tiêm chủng cho trẻ em, phụ nữ có thai; đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh, CSSK, dân số - kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phòng, chống, ngăn chặn lây nhiễm HIV trong cộng đồng; đẩy mạnh hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng các thuốc thay thế. Tăng cường cung cấp dịch vụ CSSK bà mẹ, trẻ em, kế hoạch hóa gia đình vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... Đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền, tăng cường thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, bếp ăn tập thể, đảm bảo không để ngộ độc thực phẩm đông người xảy ra trên địa bàn.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong y dược, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng; xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích các cơ sở KCB, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y dược nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao kỹ thuật cao, công nghệ sinh học trong chẩn đoán và điều trị bệnh; tiếp tục khuyến khích, động viên đội ngũ y tế nghiên cứu, đưa ra nhiều sáng kiến, nâng cao chất lượng trong hoạt động KCB... nhằm phục vụ tốt nhu cầu CSSK nhân dân.