Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và dự toán thu ngân sách năm 2023, hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, ngày 24/1, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023, với chủ đề “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023”.

Ngành thuế phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách năm 2023. Ảnh: Văn Nỷ

Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 31/12/2023, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; công chức toàn ngành Thuế, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh và nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách năm 2023; phấn đấu thu ngân sách vượt tối thiểu 5% theo nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, địa phương phối hợp với ngành Thuế thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/1/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu phong trào thi đua phải được phát động thường xuyên, liên tục; thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều đối tượng trong tỉnh tham gia; nội dung, hình thức phát động phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thu, nộp ngân sách; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác thu, nộp ngân sách năm 2023 và những năm tiếp theo; tạo sự đồng thuận cao, ý chí quyết tâm vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao của ngành, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH chung của tỉnh...