Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại tỉnh ta

Ngày 28/11, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo với Đoàn công tác về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế- xã hội và công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh năm 2022. Xác định công tác tổ chức xây dựng Đảng là then chốt, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng một cách nghiêm túc, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Đối với công tác tổ chức, cán bộ, tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trong đó đã chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt sâu rộng tại tất cả các chi bộ trong toàn đảng bộ tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị và Thông báo Kết luận 16-KL/TW về thực hiện mô hình theo Nghị quyết số 18-NQ/TW. Triển khai Kết luận 28-KL/TW, ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 07-NQ/TU, ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... Tỉnh đã tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới. Chỉ đạo tăng cường công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Thực hiện nghiêm túc quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy...

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp.

Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyến hóa”. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18, Nghị quyết 19-NQ/TW và Thông báo kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18-NQ/TW. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là thực hiện mô hình “bốn tốt” theo Nghị quyết 21-NQ/TW; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm của Ban Tổ chức Trung ương đối với sự phát triển kinh tế- xã hội, cũng như công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Công tác tổ chức, xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, tập trung thực hiện nghiêm túc, xem đây là cơ sở, nền tảng để thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, luôn bám sát nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; đồng thời luôn phát huy tính sáng tạo, có nhiều cách làm mới; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là phát huy, nêu cao vai trò giám sát của Nhân dân, tổ chức Mặt trận, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, bất cập để áp dụng vào thực tiễn một cách cách phù hợp, hiệu quả tại địa phương, nhất là trong việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí mong muốn Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến, kiến nghị với Trung ương các chính sách hỗ trợ tỉnh phát triển kinh tế- xã hội nói chung và công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng, giúp tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra.

.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, những kết quả phát triển kinh tế- xã hội, cũng như công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh trong năm 2022. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, nỗ lực khắc phục những khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, cần lưu ý một số nhiệm vụ quan trọng sau: Trước mắt, Tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt công tác kiểm điểm cán bộ, đảng viên, phê bình, tự phê bình. Chú trọng công tác cán bộ, nhất là công tác luân chuyển; đề ra các tiêu chí để đánh giá, nhận xét cán bộ; kiểm định cán bộ trước bổ nhiệm... từ đó lựa chọn, bố trí cán bộ một cách đúng đắn, phát huy được năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị nói riêng, phục vụ cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nói chung. Bên cạnh đó, quan tâm đến việc phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Đối với công tác tổ chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, hoàn thiện các quy chế, hướng dẫn mới của Trung ương phù hợp với địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm tinh thần sáng tạo nhưng phải đúng quy định. Thực hiện tốt công tác tư tưởng, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Thường xuyên cập nhật công tác cán bộ, tạo nguồn cho nhiệm kỳ mới. Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân và tổ chức Mặt trận xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.