Trường Chính trị tỉnh bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022

Ngày 22/11, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022.

Lớp học có 70 học viên là cán bộ lãnh đạo cấp phòng hoặc cán bộ được quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Tham gia khóa học, các học viên được cung cấp các kỹ năng xử lý tình huống trong công tác lãnh đạo, quản lý theo yêu cầu của chương trình cải cách hành chính.

Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Qua đó, giúp học viên cập nhật kiến thức và các kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý cấp phòng để góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị, địa phương trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.