Giải đáp pháp luật

(NTO) - Hỏi: Một số giáo viên, cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Hải, Thuận Bắc và huyện Bác Ái hỏi: Trình cấp trên khen thưởng năm công tác đối với cán bộ quản lý, giáo viên thuộc các trường học do ai trình?

- Trả lời: Theo qui định tại điểm a, khoản 4, Điều 26, Chương IV, Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thì tuyến trình khen thưởng thực hiện theo nguyên tắc:

“Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ và quỹ tiền lương thì cấp đó có trách nhiệm trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý”.

Theo qui định trên tuyến trình khen thưởng năm công tác đối với cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động thuộc ngành giáo dục và đào tạo như sau:

- Đối với các bậc học: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Trường tiểu học, Trường trung học cơ sở và các cơ sở giáo dục - đào tạo do Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quản lý về biên chế, trả lương hoặc cấp giấy phép hoạt động thì do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trình khen thưởng;

- Đối với các Trường Phổ thông trung học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục - đào tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý hoặc cấp giấy phép hoạt động thì do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình khen thưởng.