Ban Nội chính Tỉnh ủy: Quán triệt quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 20/10, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt các quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN-TC) đến đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện Thường trực huyện, thành ủy, UBND các huyện, thành phố và các đồng chí trực tiếp phụ trách thực hiện nhiệm vụ PCTN-TC của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt các nội dung: Một số điểm mới của Đảng về công tác PCTN-TC; Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo PCTN-TC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quy định số 22-QĐ/TU ngày 21/9/2022 về sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với công tác nội chính, PCTN-TC và cải cách tư pháp; Quy định số 24-QĐ/TU ngày 7/8/2018 về lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp xử lý các vấn đề, vụ việc đột xuất, diễn biến nhanh có liên quan đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị Quán triệt quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: D.My

Qua hội nghị nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, chặt chẽ, toàn diện của cấp ủy Đảng trong công tác PCTN-TC ở địa phương; nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân về công tác PCTN-TC; ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; xử lý triệt để các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.