Đảng bộ Quân sự tỉnh: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở chi bộ

Đảng bộ Quân sự tỉnh hiện có 17 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 13 đảng bộ cơ sở (39 chi bộ trực thuộc) và 4 chi bộ cơ sở. Trước đây, có thời điểm việc duy trì chế độ nền nếp, xác định nội dung, phương pháp sinh hoạt của một số chi ủy, chi bộ còn hạn chế nhất định.

Chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết, nhất là tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm; cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên có lúc, có nơi chưa chặt chẽ… Để khắc phục tình trạng trên, Đảng ủy Quân sự tỉnh, và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã có nhiều giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn đồng bộ, hiệu quả, phát huy tốt vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đảng ủy cơ sở trong Đảng bộ đã ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn chi bộ hoạt động đúng điều lệ, quy định, nguyên tắc của Đảng, phù hợp tình hình thực tiễn cơ quan, đơn vị. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư, cấp ủy chi bộ, chú trọng việc phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ, phương pháp tổ chức, điều hành sinh hoạt, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi. Bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, đổi mới nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc. Duy trì nghiêm túc chế độ, nền nếp sinh hoạt, tăng cường sinh hoạt chuyên đề; phân công đảng ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra phụ trách, theo dõi, dự sinh hoạt ở các tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, coi trọng tự kiểm tra, giám sát của chi ủy, chi bộ, vai trò nêu gương, tự soi, tự sửa của bí thư, phó bí thư chi bộ và chi ủy viên. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân trong tham gia xây dựng chi bộ… Nhờ những giải pháp được triển khai đồng bộ, hiệu quả, những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng chi bộ những năm trước cơ bản được khắc phục. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ có sự chuyển biến tích cực; phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết ở chi bộ được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tốt tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết thống nhất được giữ vững; tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được phát huy. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm đạt 100%.

Đại tá Trần Ngọc Sương, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Để giữ vững, nâng cao chất lượng xây dựng chi bộ, Đảng ủy Quân sự tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt; tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”, trong đó chú trọng thực hiện hiệu quả mô hình “chi bộ bốn tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt). Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả thiết thực, các chi bộ trong Đảng bộ Quân sự tỉnh sẽ luôn trong sạch, vững mạnh, phát huy tốt năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.