Đảng bộ huyện Ninh Hải: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng nông thôn, miền núi

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21-11-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) nông thôn, miền núi tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2015 và những năm tiếp theo (Nghị quyết số 10-NQ/TU), đã tạo bước chuyển biến rõ nét ở các TCCSĐ nông thôn, miều núi trên địa bàn huyện Ninh Hải.

Đảng bộ huyện Ninh Hải có 48 TCCSĐ, với 2.240 đảng viên (ĐV). Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/HU ngày 16-7-2013 “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng nông thôn, miền núi giai đoạn đến 2015 và những năm tiếp theo”, trong đó cụ thể hóa các chỉ tiêu phù hợp với tình hình của địa phương; triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện. Bên cạnh quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 10-NQ/TU đến các cấp ủy đảng, cán bộ, ĐV, Huyện ủy Ninh Hải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện rà soát, sắp xếp, củng cố, kiện toàn mô hình TCCSĐ bảo đảm tinh gọn, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ, đủ khả năng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy từ đảng ủy xã đến chi bộ. Trọng tâm là sau mỗi kỳ sinh hoạt đảng ủy, chi bộ định kỳ hằng tháng phải xây dựng, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch thiết thực với nhiệm vụ chính trị của địa phương có tính khả thi cao; quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, ĐV; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với TCCSĐ và ĐV.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và ĐV trong toàn Đảng bộ huyện đã có sự chuyển biến rõ nét; chất lượng hoạt động của TCCSĐ ở các xã đã dần được nâng lên, cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc xảy ra ở địa phương, cơ bản đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng nông thôn mới (NTM).

Nhờ sự lãnh đạo kịp thời của Đảng bộ huyện Ninh Hải nên bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.
Trong ảnh: Một góc cơ sở hạ tầng xã Nông thôn mới Xuân Hải (Ninh Hải). Ảnh: Văn Nỷ

Các mục tiêu cụ thể nghị quyết đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ ĐV tham gia học tập, quán triệt tăng từ 94% năm 2012 lên trên 98% năm 2021; hằng năm không có Đảng bộ xã xếp loại yếu kém; tỷ lệ ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng từ 90,2%/ năm 2012 lên 94,5% năm 2021; ĐV không hoàn thành nhiệm vụ giảm từ 0,35% năm 2012 xuống còn 0,08% năm 2021. Tổng số ĐV mới kết nạp trong giai đoạn này được 613 đồng chí, đạt 102,6% kế hoạch giao. Đến nay, 72% trưởng thôn, khu phố là ĐV; 38% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố… Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã được quan tâm, đến nay 100% cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ.

Việc quán triệt và xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên được các đảng ủy xã quan tâm thực hiện một cách cụ thể hơn, sát với thực tiễn của từng địa phương. Điển hình ở xã miền núi Vĩnh Hải cấp ủy đảng chú trọng lãnh đạo, hướng dẫn đồng bào phát huy các nguồn lực tại chỗ về đất đai, khuyến khích các mô hình nông - lâm kết hợp để bảo vệ môi trường, chăm sóc bảo vệ rừng, trồng cây ngắn hạn nâng cao thu nhập; tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho miền núi theo chủ trương của Đảng và Chính phủ như giao rừng khóan quản cho nhân dân 2 thôn Cầu Gẫy - Đá Hang với diện tích 2.506 ha/80 hộ đem lại thu nhập trung bình 11 triệu đồng/năm. Vận động Nhân dân phát triển các loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, du lịch vườn, thể thao đa dạng, phong phú, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Đối với các xã ven biển, cấp ủy đảng lãnh đạo đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển sản xuất muối; khai thác, chế biến, nuôi trồng, sản xuất giống thủy sản kết hợp với đầu tư cơ sở hạ tầng nâng cao hiệu quả kinh tế biển; nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả được nhân rộng; sản xuất giống thủy sản phát triển mạnh, chiếm ưu thế của tỉnh với 316 cơ sở sản xuất có sức cạnh tranh cao, sản lượng tôm giống bình quân 19,6 tỷ post/năm; vận động nhân dân cải hoán, đóng mới tàu thuyền nâng cao năng lực khai thác, ứng dụng khoa học kỹ thuật và khai thác xa bờ (công suất bình quân 158,98 CV/chiếc tăng 2,6 lần so năm 2015). Xây dựng các mô hình sản xuất trên biển, khai thác tiềm năng, lợi thế các vùng ven biển có hiệu quả, gắn với bảo vệ quốc phòng, an ninh trên biển. Đến năm 2020, 8/8 xã đạt chuẩn NTM, huyện Ninh Hải được công nhân đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân đầu người 57,3 triệu đồng/người/năm, tăng 2,2 lần so năm 2015, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang hơn. Công tác quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội ở địa phương được giữ vững.

Phát huy các kết quả đạt được, trong thời gian đến, Đảng bộ huyện Ninh Hải tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tất cả cán bộ, ĐV và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ nông thôn, miền núi. Phấn đấu, hằng năm có 90% TCCSĐ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, không có đảng bộ yếu kém; 100% cơ quan chính quyền vững mạnh, các đoàn thể chính trị - xã hội đạt tiên tiến, vững mạnh; công tác quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội địa phương được giữ vững, ổn định; 80% ĐV “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, hạn chế đến mức thấp nhất ĐV không hoàn thành nhiệm vụ. Kết nạp ĐV mới đạt 100% chỉ tiêu giao.