Sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 160-KH/TU thực hiện Thông báo kết luận số 16-TB/TW ngày 7-7-2022 (Thông báo số 16) của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết số 18). Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện kế hoạch này.

Cụ thể, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt sâu kỹ và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, Kết luận số 34-KL/TW ngày 7-8-2018 (Kết luận số 34-KL/TW) của Bộ Chính trị, Thông báo kết luận số 16 về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 và các kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giảm biên chế và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 21-2-2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, trong đó cần lưu ý một số nội dung sau: Tiếp tục thực hiện mô hình Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh theo Kết luật số 34. Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh phối hợp, tham mưu chuyển giao các tổ chức đảng về trực thuộc các tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8-3-2022 của Ban Bí thư; đồng thời tham mưu đề xuất chuyển giao một số tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân về trực thuộc các huyện ủy, thành ủy quản lý theo tinh thần Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 26-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thời gian thực hiện trong năm 2022, 2023).

Tiếp tục thực hiện chủ trương tinh gọn đầu mối tổ chức bên trong của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện. Trường hợp cần thiết phải thành lập mới hoặc chia tách đầu mối tổ chức bên trong do phát sinh nhiệm vụ mới hoặc do sáp nhập gây khó khăn, cản trở hoạt động chung của cơ quan, đơn vị thì các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục thực hiện chủ trương thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ 7/7 huyện, thành phố.

Tạm dừng thí điểm hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện Ninh Hải, Thuận Nam và Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Ban Thường vụ cấp ủy và các đơn vị nêu trên có trách nhiệm xây dựng thông qua Đề án chia tách Văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện, thành phố; quyết định thành lập Văn phòng huyện ủy, thành ủy theo thẩm quyền và chỉ đạo cơ quan liên quan trình HĐND huyện, thành phố quyết định tổ chức lại Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố theo đúng trình tự thủ tục, thẩm quyền quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22-11-2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính. Trong quá trình xây dựng đề án cần lấy ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ về nội dung liên quan số lượng biên chế theo quy định (thời gian hoàn thành chậm nhất trong quý IV-2022).

Tạm dừng thực hiện thí điểm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra huyện Ninh Sơn, Thuận Nam và Bác Ái; tạm dừng thực hiện thí điểm trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp huyện đồng thời trưởng phòng nội vụ cấp huyện Thuận Bắc, Bác Ái và Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Ban Thường vụ cấp ủy các đơn vị nêu trên có trách nhiệm chỉ đạo kiện toàn các chức danh theo quy định (thời gian hoàn thành chậm nhất quý IV-2022).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và sơ kết các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy kiêm nhiệm chức danh của Đảng và hệ thống chính trị; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.