Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2022)

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra (KT), xác định công tác KT là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng.

Từ thực tế yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của công tác xây dựng Đảng, ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng khóa I ban hành Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban KT Trung ương, cơ quan KT chuyên trách đầu tiên của Đảng. Từ đó, ngày 16/10 hằng năm trở thành ngày truyền thống của ngành KT Đảng (sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III năm 1960, Ban KT Trung ương Đảng được đổi tên thành Ủy ban KT Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam).

Cùng với ngành KT Đảng cả nước, ủy ban KT các cấp trong Đảng bộ tỉnh những năm qua đã nỗ lực phấn đấu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Thông qua thực hiện công tác KT, giám sát (GS) và kỷ luật của Đảng, ủy ban KT các cấp đã giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác KT,GS đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên (ĐV), giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh của địa phương.

Nổi bật, 9 tháng năm 2022, cấp ủy và ủy ban KT các cấp trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ KT,GS theo quy định của Điều lệ Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban KT Tỉnh ủy đã tổ chức và chỉ đạo quán triệt, triển khai và cụ thể hóa tất cả các quy định, hướng dẫn của trung ương về công tác KT,GS đến tất cả các tổ chức đảng và ĐV trong toàn Đảng bộ; ban hành kịp thời các chương trình KT,GS để tổ chức thực hiện. Ủy ban KT các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành chương trình KT,GS năm, tham mưu KT,GS việc thực hiện một số nghị quyết quan trọng của trung ương và của cấp ủy theo chương trình. Công tác phối hợp giữa ủy ban KT các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KT,GS cơ bản đảm bảo nguyên tắc, đúng trách nhiệm và phù hợp với điều kiện thực tế, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ KT,GS và thi hành kỷ luật của Đảng.

Trong thực hiện nhiệm vụ của mình, 9 tháng qua, đã chủ động nắm tình hình, tiến hành KT tổ chức đảng và ĐV khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 14 ĐV. Qua KT đã kết luận và xử lý kỷ luật ĐV vi phạm; việc thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo đúng quy trình, quy định. Cấp ủy các cấp đã quyết định tiến hành KT 366 tổ chức đảng và 231 ĐV; KT việc thực hiện nhiệm vụ KT,GS đối với 96 tổ chức đảng; KT việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 47 tổ chức đảng; ủy ban KT các cấp đã tiến hành KT tài chính đảng đối với 137 tổ chức đảng, trong đó KT 12 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách; Cấp ủy các cấp đã tổ chức GS theo chuyên đề đối với 174 tổ chức đảng và 94 ĐV; ủy ban KT các cấp GS 40 tổ chức đảng và 46 ĐV... Qua KT,GS giúp các tổ chức đảng, ĐV nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; góp phần ổn định tình hình địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, ĐV và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Phát huy truyền thống, với tinh thần “tự soi, tự sửa”, trong thời gian tới, ủy ban KT các cấp trong tỉnh sẽ chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tranh thủ kịp thời sự chỉ đạo, định hướng của Ủy ban KT Trung ương, ủy ban KT các cấp trong tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng thực hiện có hiệu quả Ðiều lệ Ðảng, Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tham mưu cho cấp ủy quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với hoạt động tuyên truyền về công tác KT,GS của Đảng. Đặc biệt là công khai các hoạt động của cấp ủy và ủy ban KT các cấp về công tác KT,GS, giúp cho các tổ chức đảng, cán bộ, ĐV và Nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác KT,GS của Đảng. Giữ vững các nguyên tắc cơ bản trong công tác KT,GS của Đảng, bám sát tư tưởng chỉ đạo của ngành: “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”; đổi mới phương pháp KT,GS theo hướng đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; gắn GS với KT, nhằm phát hiện sớm để phòng ngừa vi phạm từ khi mới manh nha; không để xảy ra khuyết điểm, vi phạm lớn.

Chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT,GS thực sự có chất lượng, hiệu quả, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 99-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. Triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, trọng tâm là KT tổ chức đảng cấp dưới và ĐV khi có dấu hiệu vi phạm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành.

Tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy ủy ban KT các cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác KT có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, phẩm chất trong sáng, đặt lợi ích của Đảng, lợi ích của tập thể lên hàng đầu, luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát huy truyền thống, ủy ban KT các cấp quyết tâm thực hiện toàn diện công tác KT,GS, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.