Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người trên địa bàn tỉnh

Ngày 3/10/2022, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Văn bản số 4287/UBND-TCDNC gởi Công an tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giao Công an tỉnh tiếp tục làm cơ quan đầu mối, chủ trì cùng với các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm ANTT, phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người; thực hiện có hiệu quả Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 07/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh thời gian qua (Công văn số 3416/UBND-TCDNC ngày 05/8/2022; Công văn số 1705/UBND-TCDNC ngày 22/4/2022; Công văn số 3528/UBND-TCDNC ngày 15/8/2022, Công văn số 3899/UBND-TCDNC ngày 07/9/2022, Công văn số 3987/UBND-TCDNC ngày 14/9/2022…). Trong đó tập trung:

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người trên địa bàn, xử phạt nghiêm minh, kiên quyết thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các cơ sở không đủ điều kiện về PCCC, đảm bảo ANTT. Yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người phải có lối thoát nạn thứ 2 (qua ban công, lô gia, lối lên mái, thang dây, ống tụt...); chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn an toàn;

Các trẻ em lái xe điện tại điểm vui chơi ở huyện Ninh Sơn. Ảnh: Văn Nỷ

Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH, các kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống khi có sự cố cháy, nổ, tai nạn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC của tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân;

Tổ chức hướng dẫn thực tập các phương án chữa cháy, phương án CNCH tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người,… để chủ động phòng ngừa và triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh, các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức Đoàn liên ngành các cấp khẩn trương triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người; kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện hoạt động, nhất là điều kiện về PCCC; xử phạt nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người vi phạm quy định của pháp luật.

Sở Công Thương chủ trì, tiếp tục phối hợp với Công ty Điện lực Ninh Thuận có các giải pháp quản lý an toàn điện tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người; tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh rượu, bia tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người.

Sở Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng, thiết kế về PCCC, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người trước khi cấp phép xây dựng phải được cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, phòng chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ động, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận và các đơn vị thông tin truyền thông trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân.

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người. Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, các cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người trên địa bàn quản lý, xử phạt nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về PCCC, đảm bảo ANTT;

Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các cơ quan chức năng địa phương thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người. Có chế tài xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu trên địa bàn nếu để cơ sở kinh doanh karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người không đủ điều kiện, hoạt động không phép;

Yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người phải có lối thoát nạn thứ 2 (qua ban công, lối lên mái, thang dây, ống tụt...); hệ thống thông gió, hút khói,… Chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn an toàn; Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng, thiết kế về PCCC đối với các công trình thuộc thẩm quyền, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người trước khi cấp phép xây dựng phải được cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt thiết kế về PCCC; Tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ tăng cường triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, hàng năm về Công an tỉnh để tổng hợp, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương nếu để xảy ra tình trạng sai quy định, làm mất an toàn, an ninh, trật tự tại khu dân cư, gây bức xúc trong dư luận mà không có giải pháp giải quyết dứt điểm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.