Triển khai đợt cao điểm chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày 3/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai cao điểm chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Mục đích của Kế hoach là nhằm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (viết tắt là chống khai thác IUU) theo quy định của pháp luật về thủy sản và các quy định hiện hành có liên quan; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thường trực ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về chống khai thác IUU, khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra chống khai thác IUU tại Cảng cá Đông Hải. Ảnh: Văn Nỷ

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt tập trung vào các tồn tại đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ ra trong các đợt kiểm tra tại tỉnh. Xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra 8 nội dung thực hiện đó là:

Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, đặc biệt là tăng cường công tác truyền thông trên kênh truyền hình của tỉnh; công khai các trường hợp vi phạm bị xử phạt tiền với mức cao để nâng cao nhận thức cho ngư dân.

Ngăn chặn hiệu quả tình trạng tàu cá và ngư dân của tỉnh khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Lập danh sách tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (họ và tên, số đăng ký tàu, lý do chưa lắp đặt, nơi neo đậu). Tổ chức khai thác, vận hành, sử dụng có hiệu quả hệ thống giám sát tàu cá để theo dõi, giám sát tàu cá hoạt động trên biển.

Tăng cường công tác quản lý tàu cá, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase phục vụ công tác quản lý; khẩn trương nâng cao tỷ lệ đánh dấu tàu cá (hiện còn 79 tàu cá từ 12 - <15 mét của tỉnh chưa được đánh dấu), cấp giấy phép khai thác thủy sản (hiện còn khoảng 17 tàu cá từ 12 - <15 mét của tỉnh chưa được cấp giấy phép khai thác thủy sản), cấp giấy chứng nhận an toàn an toàn thực phẩm tàu cá (hiện còn 07 tàu cá từ 15 mét trở lên của tỉnh chưa được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm).

Tổ chức triển khai đúng quy định về công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng, kiểm soát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng đảm bảo theo chuỗi; thực hiện công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác theo quy định có sự kiểm tra đối chiếu dữ liệu từ nhật ký khai thác thủy sản, cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase, hệ thống giám sát hành trình tàu cá,...

Tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, hoạt động trên biển và tại các cửa biển, cảng cá, cảng neo trú tàu thuyền trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi khai thác IUU, đặc biệt là các trường hợp tàu cá hoạt động nhưng cố tình không lắp đặt hoặc lắp đặt nhưng không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình, vi phạm vùng biển nước ngoài.

Rà soát, bố trí đủ nguồn nhân lực về số lượng, chuyên môn, nghiệp vụ; bố trí kinh phí, trang thiết bị tại các cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ cho công tác chống khai thác IUU.

Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các tỉnh giáp ranh vùng biển Campuchia (Kiên Giang, Bến Tre...) về chống khai thác IUU.

Về giải pháp thực hiện, Kế hoach đề ra trước hết là công tác thông tin, truyền thông như: Tiếp tục tăng cường công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền, tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật thủy sản và chống khai thác IUU, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về chống khai thác IUU đến với cộng đồng ngư dân và các thành phần liên quan; huy động hệ thống chính trị địa phương vào cuộc chung tay chống khai thác IUU.

Thực hiện lồng ghép công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản; công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của người và tàu cá tại cảng cá, cửa biển, trên biển với công tác tuyên truyền pháp luật về thủy sản và chống khai thác IUU.

Thứ hai là khắc phục những tồn tại trong công tác chống khai thác IUU. Đó là các ngành, địa phương liên quan rà soát lại những tồn tại đã được chỉ ra trong công tác triển khai chống khai thác IUU trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh (liên quan đến chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương mình). Trên cơ sở đó khẩn trương có kế hoạch, biện pháp khắc phục dứt điểm, hiệu quả.

Thứ ba, về công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm gồm: Mở đợt cao điểm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra người và tàu cá ra vào các cảng theo quy định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU, kiên quyết không cho tàu cá rời cảng khi chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Bố trí thanh tra chuyên ngành thủy sản, cán bộ các phòng nghiệp vụ thủy sản phối hợp với các Trạm kiểm soát Biên phòng thực hiện kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn các chủ tàu cá thực hiện khai thác thủy sản theo đúng quy định, đảm bảo người và tàu cá tuân thủ pháp luật khi thực hiện khai thác thủy sản. Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá ra, vào cảng trong đợt cao điểm đến hết tháng 10/2022.

Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện chống khai thác IUU đối với các tổ chức, đơn vị đã được phân công nhiệm vụ; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch của UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ven biển chịu trách nhiệm tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả Kế hoạch triển khai đợt cao điểm chống khai thác IUU này; trước ngày 12/10/2022 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.