Công văn của UBND tỉnh: Tiếp tục tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Công văn số 4256/UBND-KTTH, ngày 29 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.