Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4174/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (Chương trình).

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến hết năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về huyện, xã, thôn đạt chuẩn NTM theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu). Cụ thể, đối với cấp huyện, phấn đấu xây dựng 2 huyện Ninh Sơn, Thuận Nam đạt chuẩn huyện NTM; duy trì, giữ vững chất lượng huyện NTM đối với 2 huyện Ninh Hải, Ninh Phước và phấn đấu xây dựng có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Cấp xã, phấn đấu có ít nhất 38 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có ít nhất 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; không còn xã dưới 15 tiêu chí. Cấp thôn, phấn đấu có 85% số thôn đạt chuẩn NTM (216/254 thôn), trong đó có 5% số thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (11/216 thôn); 60% số thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển (43/71 thôn) được công nhận đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; duy trì mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều ít nhất 1,5%/năm, trong đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 70%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 98%; tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động đạt 62%.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị để tổ chức thực hiện, đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo, phối hợp thực hiện hiệu quả 11 nội dung của Chương trình; 6 chương trình chuyên đề trọng tâm gồm: Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2021-2025; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn và giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại trong xây dựng NTM.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn; tổ chức thực hiện có hiệu quả và nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng NTM, các cuộc vận động, phong trào, chương trình, đề án do Mặt trận và các tổ chức thành viên Mặt trận phát động gắn với xây dựng NTM.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế; hỗ trợ thực hiện các nội dung của Chương trình theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu và bền vững;... Huy động tối đa nguồn lực của địa phương (tỉnh, huyện, xã) để tổ chức triển khai Chương trình. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về huy động vốn (lồng ghép vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác; vốn tín dụng; vốn huy động từ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; vốn huy động từ cộng đồng dân cư và người dân theo nguyên tắc tự nguyện...) bảo đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo quy định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình ở các cấp, các ngành. Có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện Chương trình.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, các cấp chủ động phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng; tập trung chỉ đạo quyết liệt, kiên trì; có kế hoạch, lộ trình, bước đi thích hợp và có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chương trình. Đồng thời, duy trì, giữ vững chất lượng các tiêu chí, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí NTM các cấp giai đoạn 2021-2025 ở các huyện, xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, không để thu hồi danh hiệu đạt chuẩn NTM...