Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Cựu chiến binh tỉnh: Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027

Ngày 23/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động; hỗ trợ hội viên CCB, nông dân trên địa bàn tỉnh phát triển kinh tế, tham gia có hiệu quả vào các chương trình, dự án kinh tế liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân giai đoạn 2022-2027.

Theo đó, chương trình ký kết bao gồm các nội dung như: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn; cung cấp, trao đổi thông tin về các mô hình kinh tế nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; tổ chức mô hình trình diễn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, các hoạt động dịch vụ, tư vấn cho hội viên CCB; phát triển sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh, thị trường tiêu thụ ổn định; quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP cho hội viên CCB, nông dân... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Cựu chiến binh tỉnh ký kết chương trình phối hợp.