Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII)

Ngày 21-7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII).

Dự hội nghị ở điểm cầu trung tâm có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương với gần 11.800 điểm cầu và 1.089.715 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các khóa đã nghỉ hưu; lãnh đạo các sở, ban, ngành và báo cáo viên cấp tỉnh.

Trong thời gian 2 ngày, hội nghị quán triệt đến cán bộ, đảng viên 4 chuyên đề về: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: Diễm My

Tại phiên khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp quán triệt nội dung về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Theo đó, trong phần quán triệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các yếu tố nền tảng làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện thể chế về đất đai; tính cấp thiết phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai. Thủ tướng nhấn mạnh 5 quan điểm, 2 mục tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 16-6-2022 ngay sau Hội nghị Trung ương 5 bế mạc. Trong tổ chức thực hiện, Thủ tướng yêu cầu phải triển khai đồng bộ, kịp thời từ trung ương đến địa phương và tận cơ sở các nhóm nhiệm vụ giải pháp đã đề ra. Trong đó chú trọng đổi mới và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung nguồn lực đầu tư, chỉ đạo quyết liệt và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương trong xử lý những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc trung ương đã chỉ ra. Các bộ, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về đất đai, triển khai đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương.

Tiếp sau nội dung quán triệt của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí: Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai lần lượt quán triệt các chuyên đề còn lại.