Liên đoàn Lao động tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 15-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10 (khóa X), đánh giá kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) 6 tháng đầu năm; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH của Ban Chấp hành LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” (Nghị quyết 10c) và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong tình hình mới (Chỉ thị số 04).

Trong 6 tháng đầu năm, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tình hình việc làm, đời sống, tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, người lao động (ĐVNLD) cơ bản ổn định. Nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ cho ĐVNLĐ, nhất là đối tượng khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được bảo đảm, kịp thời; các hoạt động xã hội, nhân đạo duy trì thường xuyên; công tác tuyên truyền, vận động được triển khai sâu rộng. Công tác phát triển ĐV, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các doanh nghiệp (DN) đạt kết quả tích cực. Các phong trào thi đua tiếp tục chuyển biến. Công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn được tăng cường. Tài chính công đoàn có nhiều cố gắng, đáp ứng cơ bản yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và hoạt động công đoàn các cấp.

Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 10.

Trong 6 tháng cuối năm, LĐLĐ tỉnh tiếp tục tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVNLĐ. Trong đó, chú trọng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động trong các DN; phối hợp phổ biến, hướng dẫn NLĐ và người sử dụng lao động triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động; nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể. Đẩy mạnh chăm lo đời sống cho ĐVNLĐ. Tập trung tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển ĐV, thành lập CĐCS trong các DN; gắn công tác phát triển ĐV với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS. Tập trung chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028. Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10c và Chỉ thị số 04, công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp trong tổ chức công đoàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Người sử dụng lao động, NLĐ ngày càng nhận thức về quyền, trách nhiệm thực hiện công tác ATVSLĐ và chung tay bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, xây dựng cơ quan, đơn vị “xanh, sạch, đẹp”. Hầu hết các đơn vị, DN quan tâm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, tuân thủ các quy định về ATVSLĐ. Việc thực hiện chế độ, chính sách và chăm sóc sức khoẻ NLĐ ngày càng được cơ sở quan tâm thực hiện.

Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đưa Nghị quyết số 10c và Chỉ thị số 04 vào đời sống. Chú trọng triển khai kịp thời các văn bản pháp luật, chế độ chính sách mới có liên quan đến công tác ATVSLĐ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy và cán bộ công đoàn làm công tác ATVSLĐ. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV ở các cơ sở sản xuất. Phối hợp hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, các hoạt động bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra pháp luật lao động về công tác ATVSLĐ tại các DN. Khuyến khích, vận động cơ quan, đơn vị, DN cải thiện điều kiện làm việc và chăm sóc sức khoẻ NLĐ.