Cụm thi đua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Duyên hải miền Trung:

Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 15-7, tại Ninh Thuận, cụm thi đua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) các tỉnh Duyên hải miền Trung, gồm: Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, phong trào thi đua trong cụm diễn ra sôi nổi với các nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Các đơn vị đã thực hiện đúng quy chế hoạt động được ban hành và làm tốt công tác tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản phục vụ cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời, huy động được sự ủng hộ, hưởng ứng của hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, hưởng ứng xây dựng, cổ vũ cho phong trào văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và hoạt động du lịch, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, từng bước phục vụ tốt nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Các đơn vị đã thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo kịp thời, góp phần tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi giữa các đơn vị. Từ những kết quả đạt được đã tác động tích cực đến phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực để các tập thể CBCCVC phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Đại biểu các tỉnh Duyên Hải Miền Trung dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. 

Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, Cụm thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua năm 2022. Tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, cũng như đẩy mạnh các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở. Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, công tác sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành, công tác chuyên môn, tổ chức các sự kiện và tham gia các hoạt động do các đơn vị trong cụm tổ chức. Chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, cách làm hay, làm mới để nêu gương, tuyên dương, học tập và áp dụng vào trong từng lĩnh vực công tác cụ thể. Tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Hội thao của cụm theo đúng thời gian quy định, nhằm tạo sự gắn kết, giao lưu giữa các đơn vị trong cụm.