Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Ngày 22-6-2022, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Công văn số 2692-CV/TU gởi các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Công văn nêu rõ: Sau 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, gắn với thực hiện các Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng; dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền được thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng; các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, văn bản cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hằng năm; các cấp ủy đảng, chính quyền xác định rõ những vấn đề cần tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, không để xảy ra những vụ việc nổi cộm trên địa bàn; chú trọng chọn khâu đột phá, tập trung giải quyết, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên, tạo sức lan tỏa trong xã hội; nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, nhất là xây dựng ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; thực hiện tốt việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; hầu hết các đồng chí lãnh đạo các cấp nêu cao tính gương mẫu, đi đầu trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng được các cấp thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Công tác tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm còn chậm so với kế hoạch; một số cán bộ, đảng viên chưa thật sự nêu cao tinh thần tự giác trong học tập và gương mẫu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương đã ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Kết luận 01 và chuyên đề toàn khóa tại địa phương, cơ quan, đơn vị; cung cấp tài liệu học tập chuyên đề toàn khóa còn chậm so với kế hoạch; một số cấp ủy, tổ chức đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chưa thể hiện rõ tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm với công việc…

Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế; trong thời gian tới, để tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng; thực hiện theo định hướng chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Báo cáo số 209-BC/BCBTGTW ngày 08/5/2022; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tổ chức thực hiện tốt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"” và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề hạn chế tại địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị; đây là việc làm vừa cơ bản, vừa cấp bách, thường xuyên, liên tục.

2. Việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đạt hiệu quả, thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Ban Bí thư về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 37- QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh… Tiếp tục rà soát, hoàn thành việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện trong các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

3. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương theo Bác. Lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện; trước mắt các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022 đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh; giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; đảm bảo an ninh trật tự, ổn định tình hình trên địa bàn.

4. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề; đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

toàn diện trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và trở thành việc làm tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để xem xét, đánh giá chất lượng đối với tập thể, cá nhân hằng năm.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết trung ương 4 khóa XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên truyền, như: Sân khấu hóa bằng các tiểu phẩm, nhạc… để tôn vinh gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội…; duy trì các chuyên trang, chuyên mục trên báo Ninh Thuận và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh huyện, xã; trên các trang mạng xã hội…

Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị các huyện, thành phố tăng cường đưa nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm. Ngành giáo dục tiếp tục đưa nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các cấp học, thông qua lồng ghép với các chương trình giáo dục công dân, các hoạt động ngoại khóa, chào cờ đầu tuần…, qua đó nâng cao ý thức tự giác, tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên trong học tập, rèn đức, luyện tài, trao dồi kỹ năng sống trong thế hệ trẻ.

Phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Phát động cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, phóng viên và Nhân dân tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025.

Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch đối với sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhân dân; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện tốt việc đánh giá hằng năm, sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo Kế hoạch số 75-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, xử lý các trường hợp có biểu hiện và việc làm thiếu trách nhiệm, vi phạm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.