Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày 21-6-2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2685/KH-UBND Phát động Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Nội dung Kế hoạch như sau

Chủ đề thi đua

Chủ đề thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là “Xây dựng nông thôn mới phải là cuộc cách mạng trong nông nghiệp” thực hiện theo phương châm “Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra - Dân thụ hưởng” là cốt lõi, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đồng lòng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, giàu bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới được phát huy ở mức cao nhất dựa trên nguyên tắc “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.

Mục đích, yêu cầu

Mục đích:

- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị chăm lo xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Thông qua tổ chức Phong trào thi đua góp phần xây dựng nông thôn mới phát triển đồng bộ, toàn diện theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa; cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn.

Yêu cầu:

- Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2021-2025.

- Triển khai Phong trào thi đua sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, với nội dung, hình thức thiết thực, theo phương châm “Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra - Dân thụ hưởng”; chú trọng tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở thôn, xóm, xã.

Nội dung thi đua

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền các văn bản của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới để nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025.

Các nội dung cần tập trung tuyên truyền về chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước, cụ thể:

- Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

- Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 13/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ khen thưởng địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.

- Kế hoạch số 30-KH/BDVTU ngày 17/5/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 13/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

- Quyết định số 72/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khen thưởng địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 1336/KH-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 142-CTr/BCSĐ ngày 08/3/2022 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 13/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 1993/KH-UBND ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới theo nội dung và tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại Kế hoạch số 1993/KH-UBND ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; ít nhất 38/47 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, trong đó ít nhất 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; không còn số xã đạt dưới 15 tiêu chí.

- Phấn đấu duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí các huyện, xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao (đến năm 2021 theo Bộ tiêu chí cũ) đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp theo các mức độ đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; không để bị thu hồi danh hiệu.

- Phấn đấu đến năm 2025 các địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng địa phương đạt chuẩn nông thôn mới (số lũy kế) theo các mức độ đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu, cụ thể như sau:

+ Huyện Bác Ái: có 02/09 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Huyện Ninh Sơn: có 07/07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 01-02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện Ninh Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

+ Huyện Thuận Nam: có 08/08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có từ 02-03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và huyện Thuận Nam đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Một góc cơ sở hạ tầng nông thôn mới xã Cà Ná (Thuận Nam). Ảnh: Văn Nỷ

+ Huyện Thuận Bắc: có 04/06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

+ Huyện Ninh Hải: có 08/08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

+ Huyện Ninh Phước: có 08/08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

+ Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm: 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tổng số chỉ tiêu phấn đấu xây dựng địa phương đạt chuẩn nông thôn mới cho từng địa phương cộng lại sẽ cao hơn mục tiêu đến năm 2025 nhằm dự phòng (kể cả trường hợp không duy trì được chuẩn đã đạt, bị thu hồi danh hiệu) và đảm bảo đạt số lượng ít nhất địa phương đạt chuẩn nông thôn mới theo mục tiêu tại Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 13/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

Giải pháp

1. Về công tác tuyên truyền:

- Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt Chương trình tuyên truyền phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP ngày 23/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng thời, các Sở, ban ngành, các huyện, thành phố tùy đặc điểm tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ để xây dựng nội dung hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức “xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, thường xuyên, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”, xây dựng nông thôn mới thực chất, đi vào chiều sâu, bền vững, lấy người dân làm chủ thể tham gia và hưởng thụ thành quả của nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, qua đó tạo sự đồng thuận, quyết tâm của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, phản ánh Phong trào thi đua, phổ biến kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt về thực hiện Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; tiếp tục tuyên truyền về phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”; giới thiệu những mô hình, điển hình, những cách làm mới, hiệu quả cao trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

2. Tổ chức thi đua:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức cho các xã ký kết giao ước thi đua thực hiện; phân công chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện, định kỳ sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua theo đúng tiến độ.

- Các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình phát động Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với nội dung cụ thể, thiết thực vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở địa bàn dân cư.

- Thông qua phong trào thi đua thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình mới hiệu quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

- Phối kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với các phong trào thi đua khác nhất là phong trào “Toàn dân đoàn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Tổ chức đăng ký thi đua:

- Đối với các huyện, thành phố: Triển khai việc đăng ký thi đua trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể thuộc huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và đến thôn, xóm.

- Các cơ quan cấp tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao về xây dựng nông thôn mới để triển khai đăng ký thi đua trong các tập thể trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

4. Thời gian hoàn thành việc phát động thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua và báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) chậm nhất ngày 15/7/2022.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết thi đua:

- Các Sở ban ngành, huyện, thành phố tiến hành sơ kết vào cuối năm công tác để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm tiếp theo.

- Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết Phong trào thi đua vào năm 2023 và tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025.

6. Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến: Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình phát huy hiệu quả ra toàn tỉnh.

Công tác khen thưởng

1. Đối tượng, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng: Thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng hiện hành.

Lưu ý, khi xét đề nghị khen thưởng, các xã, huyện không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

2. Khen thưởng cấp Nhà nước: Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

3. Chú trọng khen thưởng đột xuất: Khen chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ, hiến đất trong xây dựng nông thôn mới và những điển hình tiên tiến hiệu quả được nhân rộng trong toàn tỉnh.

Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ kế hoạch này và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình phát động thi đua thực hiện.

2. Đề nghị các cấp uỷ Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào thi đua phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, gắn phong trào thi đua với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước của từng tổ chức. Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo quy định.

4. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Hội đồng Thi đua -Khen thưởng tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc phản ánh về Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.