Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 2 Nghị định về hóa đơn và giảm thuế GTGT

Ngày 20-6, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Dưới đây là những nội dung cần lưu ý của Nghị định:

1. Áp dụng Thông báo tiếp nhận xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót mới:

Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ban hành Mẫu số 01/TB-HĐSS Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thay thế Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Theo đó từ ngày 20/6/2022, các cơ sở kinh doanh lưu ý dùng mẫu Thông báo mới: Mẫu số 01/TB-HĐSS được ban hành kèm theo Nghị định số 41/2022/NĐ-CP.

2. Không phải lập riêng hóa đơn bán hàng hóa được giảm thuế giá trị gia tăng:

Tại khoản 4, Điều 2 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP quy định: “4. Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại khoản 3 Điều này.”

Theo đó, trường hợp 1: Nếu cơ sở kinh doanh áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Trường hợp 2: Nếu cơ sở kinh doanh áo dụng phương pháp tỷ lệ % giá trị gia tăng trên doanh thu thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền thuế được giảm theo quy định.

3. Không phạt, không yêu cầu điều chỉnh hóa đơn chưa tách riêng thuế suất 8%:

Tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP quy định:

“Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Trường hợp từ ngày 01/02/2022 đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ sở kinh doanh đã thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định này thì vẫn được giảm thuế giá trị gia tăng và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.”