Đảng ủy Quân sự tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 20-5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho 120 đồng chí là Đảng ủy viên; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và 100% cán bộ, đảng viên cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Hội nghị được nghe thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh.

Qua đó, giúp cho đội ngũ cấp uỷ viên, cán bộ chủ trì các cấp nắm vững nội dung cơ bản của kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, quyết tâm triển khai thực hiện các kết luận của Hội nghị có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.