Hỏi-Đáp về Hóa đơn điện tử

Lập hóa đơn giá trị gia tăng/ hóa đơn bán hàng cho hàng xuất khẩu

Trả lời: Theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ thì sử dụng hóa đơn GTGT điện tử.

Trường hợp Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử cho các hoạt động xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn GTGT điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử cho hàng xuất khẩu.

Chuyển dữ liệu HĐĐT KHÔNG có mã đã lập đến cơ quan thuế quá hạn theo quy định thì có bị xử phạt vi phạm hành chính không? Trường hợp người mua không lấy hóa đơn thì người bán có phải gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế?

Trà lời:

1. Trường hợp chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế quá thời hạn sẽ bị xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu HĐĐT theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu HĐĐT.

2. Trường hợp người mua không lấy hóa đơn thì người bán vẫn phải lập và gửi dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế theo quy định.

Câu 8: Người bán phát hiện HĐĐT đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì phải xử lý như thế nào?

Trả lời: Trường hợp người bán phát hiện HĐĐT đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về việc hủy HĐĐT có mã đã lập có sai sót và lập HĐĐT mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua (Trường hợp người bán lựa chọn lập HĐĐT điều chỉnh hóa đơn sai sót thì không phải gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế).

NNT đăng ký sử dụng hóa đơn qua Tổ chức cung cấp dịch vụ thì lập Mẫu số 04/SS-HĐĐT sai sót như thế nào? NNT đăng ký và sử dụng hóa đơn trên Cổng thì lập Mẫu số 04/SS-HĐĐT như thế nào?

Trả lời: NNT liên hệ với tổ chức cung cấp dịch vụ để được hướng dẫn việc lập Mẫu số 04/SS-HĐĐT. Cơ quan thuế tiếp nhận Mẫu số 04/SS-HĐĐT của NNT thông qua tổ chức truyền, nhận như đối với HĐĐT.

Trường hợp NNT đăng ký và sử dụng hóa đơn trên Cổng thông tin điện tử về HĐĐT thì NNT lập và gửi trực tiếp Mẫu số 04/SS-HĐĐT trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.