Hỏi-Đáp về Hóa đơn điện tử

Giới thiệu một số nội dung về Hóa đơn điện tử theo hướng dẫn của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ.

Hỏi: Trường hợp nào đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trực tiếp trên Cổng thông tin hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế (https://hoadondientu.gdt.gov.vn)?

Trả lời: Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế KHÔNG phải trả tiền dịch vụ hoặc trường hợp sử dụng HĐĐT theo từng lần phát sinh, sử dụng trực tiếp các dịch vụ về HĐĐT trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về HĐĐT thì có thể đăng ký sử dụng HĐĐT thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về HĐĐT.

Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức kết nối chuyển dữ liệu HĐĐT theo hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế thì đăng ký sử dụng HĐĐT thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về HĐĐT.

Hỏi: Những trường hợp nào thực hiện đăng ký sử dụng HĐĐT thông qua Tổ chức cung cấp dịch vụ?

Trả lời: Các trường hợp sử dụng HĐĐT thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ và không thuộc diện được đăng ký sử dụng HĐĐT trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về HĐĐT thì đăng ký sử dụng HĐĐT thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ.

Hỏi: Sau khi nhận được thông báo chấp nhận của cơ quan thuế thì doanh nghiệp phải làm gì với hóa đơn cũ?

Trả lời:

- Trong thời gian từ nay đến ngày 30/6/2022, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính đang có hiệu lực thi hành, Cục Thuế có thể hướng dẫn NNT gửi: Thông báo hủy hóa đơn (Mẫu số TB03/AC) và Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26) theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC để cơ quan thuế nhập vào ứng dụng Quản lý ấn chỉ. Đồng thời cơ quan thuế ban hành Thông báo hóa đơn của NNT hết giá trị sử dụng.

(Lưu ý: Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính hướng dẫn 02 Nghị định nêu trên hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022).

- Từ ngày 01/7/2022 trở đi, trường hợp cơ quan thuế đã chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế (người nộp thuế - NNT) phải ngừng sử dụng hóa đơn cũ đã thông báo phát hành theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực hiện theo Điều 27 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Hỏi: Trường hợp đã đăng ký sử dụng HĐĐT, nay muốn thay đổi ký hiệu Mẫu số, ký hiệu hóa đơn thì có phải đăng ký thay đổi thông tin theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT không?

Trả lời: Trường hợp Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ cá nhân kinh doanh đã đăng ký sử dụng HĐĐT, nay có thay đổi ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn thì KHÔNG phải thực hiện đăng ký thay đổi đăng ký sử dụng HĐĐT theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP cho cơ quan thuế.

Hỏi: Trường hợp đã đăng ký sử dụng HĐĐT, nay muốn thay đổi Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT thì có phải đăng ký thay đổi thông tin theo mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT không?

Trả lời: Trường hợp đã đăng ký sử dụng HĐĐT và đã được cơ quan thuế có thông báo chấp nhận, sau đó doanh nghiệp thay đổi Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT thì doanh nghiệp KHÔNG PHẢI thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT vì thông tin Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT không phải là thông tin bắt buộc trên mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.