Hỏi - Đáp pháp luật

* Hỏi: Đa số người dân quan tâm và trông chờ chính sách hỗ trợ người điều trị COVID-19, cách ly y tế, vậy những đối tượng nào được hưởng chính sách hỗ trợ?

- Đáp: Theo khoản 3 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, đối tượng được hỗ trợ điều trị COVID-19, cách ly y tế gồm:

- Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em);

- Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng;

+ Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

+ Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng;

+ Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

- Người khuyết tật nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày; người khuyết tật đặc biệt nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày (theo quy định pháp luật về người khuyết tật).

+ Người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.